0 Comments

praca licencjacka wzór, praca licencjacka przykład

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(czcionka na stronie tytułowej Times New Roman, rozmiar 14)

Wydział xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Kierunek: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PRACA DYPLOMOWA LICENCJACKA / MAGISTERSKA

(niepotrzebne usunąć)

Imię i Nazwisko

Nr albumu: …….

TYTUŁ

(zgodny z kartą zatwierdzenia tytułu pracy)

Promotor:

Stopień/tytuł naukowy Imię i Nazwisko

STRONA 2 POZOSTAJE PUSTA

Praca dyplomowa powinna być zredagowana bezbłędnie pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym i stylistycznym, zgodnie z obowiązującą pisownią, mianownictwem oraz zasadami redagowania prac dyplomowych na Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu.

Przestrzega się przed przepisywaniem całych fragmentów tekstu z innych prac.

Tematyka pracy powinna być zgodna z kierunkiem studiów.

Praca powinna być napisana w formie bezosobowej.

Praca powinna być wydrukowana w formie dwustronnej na białym papierze o formacie A4. Liczba stron pracy dyplomowej w formie papierowej powinna się zgadzać z liczbą stron w pliku w formacie DOC i/lub formacie PDF.

Czcionka: na stronie tytułowej używana jest czcionka Times New Roman o wymiarze 14 z zachowaniem 1-wierszowego odstępu między kolejnymi wierszami, styl normalny.

W pozostałej części pracy zaleca się używanie czcionki Times New Roman o wymiarze 12 z zachowaniem 1,5-wierszowego odstępu między kolejnymi wierszami, styl normalny, tekst zwarty pracy powinien być wyjustowany. Wyjątek stanowią tytuły rozdziałów, podrozdziałów, punktów oraz podpisy tabel i rycin (szczegółowy opis w sekcjach Wstęp i Wyniki).

Marginesy: lewy 2,5 cm, górny 2,5 cm, prawy 2,5 cm, dolny 2,5 cm; na oprawę 0,5 cm; marginesy lustrzane.

Numeracja stron: obowiązuje ciągła numeracja od pierwszej (tytułowej) strony, na której nie umieszcza się numeru. Stosuje się cyfry arabskie na środku, w stopce strony.

Spis treści

Wykaz skrótów 4

Spis tabel 5

Spis rycin 6

1. Wstęp 8

1.1. Podrozdział 8

1.1.1. Punkt 8

1.1.2. Punkt 9

2. Założenia i cele pracy 10

3. Materiał i metody 11

4. Wyniki 12

5. Dyskusja 14

6. Wnioski 15

Piśmiennictwo 16

Streszczenie w języku polskim 18

Streszczenie w języku angielskim 19

Załączniki 20

Spis treści powinien charakteryzować się jasnym i logicznym podziałem na części, rozdziały itp. Tytuły poszczególnych rozdziałów muszą w jasny sposób określać ich treść.

Spisu treści nie wolno wykonywać odręcznie, należy wstawić automatyczną tabelę spisu treści korzystając z nadanych stylów.

Wykaz skrótów

BMI – Wskaźnik masy ciała (ang. Body Mass Index)

Wykaz ten obejmuje listę (porządek alfabetyczny) wszystkich skrótów użytych w pracy, podając obok po myślniku lub dwukropku ich pełną nazwę. Dopuszcza się skróty anglojęzyczne w przypadku, gdy nie ma uznanego mianownictwa w języku polskim.

341.jpg

Spis tabel

Tabela I Charakterystyka badanych pacjentów 2

Wykaz ten obejmuje opis tabel, które są kolejno ponumerowane cyframi rzymskimi.

Podpis tabel (składają się z opisu zawartości tabeli, który musi być poprzedzony automatyczną etykietą: Tabela z numeracją dużymi cyframi rzymskimi) należy wstawiać nad tabelami.

Spisu tabel nie wolno wykonywać odręcznie, należy wstawić automatyczny spis tabel (poprzez narzędzie „wstawiania spisu ilustracji” z etykietą podpisu: Tabela).

Spis rycin

Rycina 1 Wskaźnik masy ciała w badanej grupie (N=299) 3

Wykaz ten obejmuje opis rycin, ewentualnie innych materiałów pomocniczych, które są kolejno ponumerowane cyframi arabskimi.

Jeśli w pracy zamieszczono wykresy lub fotografie należy je nazywać rycinami. W tytule ryciny oraz w tekście pracy można natomiast posługiwać się terminem: „wykres (fotografia) zamieszczony (a) na rycinie”.

Podpis ryciny (składają się z opisu zawartości ryciny, który musi być poprzedzony automatyczną etykietą z numeracją cyframi arabskimi) należy wstawiać pod rycinami

Spisu rycin nie wolno wykonywać odręcznie, należy wstawić automatyczny spis rycin (poprzez narzędzie „wstawiania spisu ilustracji” z etykietą podpisu: Rycina).

Zamieszczając ryciny, tabele itp. pochodzące z innych prac (także z Internetu), należy uzyskać pisemną zgodę autora (autorów) na ich publikacje.

Elementy składowe pracy dyplomowej:

1. Karta tytułowa

2. Spis treści

3. Wykaz skrótów

4. Wykaz tabel i rycin (wykres lub fotografię określa się słowem rycina)

5. Tekst pracy

6. Piśmiennictwo

7. Streszczenia w języku polskim i angielskim

Tekst pracy powinien zostać podzielony na 6 rozdziałów, tj. Wstęp, Założenia i cele pracy, Materiał i metody, Wyniki, Dyskusję oraz Wnioski. Zaleca się pisanie każdego rozdziału od nowej strony.

W przypadku prac przeglądowych i badawczych niedoświadczalnych dopuszczalny jest inny, indywidualny układ pracy.

Przestrzega się przed przepisywaniem całych fragmentów tekstu z innych prac.

Wstęp

(Tytuł Wstęp – styl: Tytuł ROZDZIAŁU, czcionka: Times New Roman, rozmiar 18)

Po tytułach rozdziałów, podrozdziałów i punktów nie należy stawiać kropki. Rozdziały należy pisać od nowej strony (nie dotyczy to podrozdziałów i punktów).

    1. Podrozdział

(Tytuły podrozdziałów – styl: Tytuł PODROZDZIAŁU, czcionka: Times New Roman, rozmiar 16)

Tytuły podrozdziałów nie powinny znajdować się w ostatnim wierszu strony.

Punkt

(Tytuły punktów – styl: Tytuł PUNKT, czcionka: Times New Roman, rozmiar 14)

Tytuły punktów nie powinny znajdować się w ostatnim wierszu strony.

We wprowadzeniu („Wstęp”) muszą znajdować się najważniejsze informacje dotyczące aktualnego stanu wiedzy na temat badanego problemu.

Przestrzega się przed przepisywaniem całych fragmentów tekstu z innych prac.

Przypisy bibliograficzne (numery cytowanych prac) powinny być umieszczone w nawiasach kwadratowych.

Wyróżnienia i wyodrębnienia w tekście głównym:

  • W celu wyróżnienia wyrazu, lub fragmentu tekstu należy użyć pogrubionej czcionki.
  • Cytaty należy pisać po otwarciu i zamknięciu znakiem cudzysłowu „” czcionką prostą.
  • Słowa obcojęzyczne pisane są kursywą, natomiast w nawiasach czcionką prostą ich tłumaczenie np. Body Mass Index (wskaźnik masy ciała)

W celu uściślenia terminologii lub przekazania dodatkowych informacji, zmierzających do bliższego wyjaśnienia omawianej problematyki można stosować przypisy dolne. Przypisy te umieszcza się u dołu tej samej strony tekstu, do którego się odnoszą (oddziela się je od tekstu poziomą linią). Przypisy oznacza się kolejną literą alfabetu (indeks górny).

Przypisy dotyczące ustaw i rozporządzeń:

Ustawa z dnia … o … (Dz.U. Nr…, poz…. ze zm.)

Ustawa z dnia … o … (tekst jednolity; Dz.U. Nr…, poz….)

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie … z dnia … (Dz.U. Nr…, poz….)

Rozporządzenie Ministra w sprawie … z dnia … (Dz.U. Nr…, poz….)

Punkt

Założenia i cele pracy

W rozdziale „Założenia i Cele pracy” należy w możliwie zwięzłej formie określić hipotezę badawczą, cel (cele) pracy oraz wymienić najważniejsza pytania, na które mają odpowiedzieć zaplanowane badania.

489.jpg

Materiał i metody

W części „Materiał i Metody” powinno się zamieścić wyczerpujące informacje o liczbie osób lub zwierząt laboratoryjnych, biorących udział w badaniach. Liczby te muszą być zgodne z przedstawionymi w tabelach lub na rycinach. Należy przedstawić demograficzną charakterystykę badanych (np. wiek, płeć) oraz określić kryteria włączenia i wyłączenia do/z badań. Należy podać informację o zatwierdzeniu projektu pracy przez odpowiednią komisję etyczną lub bioetyczną.

Dokładność opisu powinna umożliwiać ewentualne odtworzenie doświadczeń, co dotyczy zwłaszcza sposobu rekrutacji badanych, ocenianych parametrów, metod ich pomiaru oraz instrumentów badawczych. Szczególnie precyzyjnie należy opisywać metody, wprowadzane po raz pierwszy przez autora pracy. Opis metod stosowanych przez innych autorów powinien zostać opatrzony odpowiednim odnośnikiem literaturowym. Leki i inne substancje chemiczne powinny zostać precyzyjnie określone, łącznie z nazwą generyczną, dawką i drogą podania. Opis metod analizy statystycznej powinien być na tyle dokładny, by można było zweryfikować wyniki obliczeń i ich moc statystyczną.

Przestrzega się przed przepisywaniem całych fragmentów tekstu z innych prac.

Wyniki

Wyniki powinny być przedstawiane w tabelach i na rycinach w logicznej kolejności. Należy zadbać o to, by numeracja tabel i rycin była obecna w tekście. Pomiary długości, wysokości, masy ciała i objętości należy wyrażać w jednostkach metrycznych (metry, kilogramy, litry) lub ich przelicznikach dziesiętnych. Temperaturę należy wyrażać w stopniach Celsjusza, a ciśnienie krwi w milimetrach słupa rtęci. Wszystkie wartości wyrażające stężenia związków chemicznych muszą być podane w jednostkach systemu SI (International System of Units). Wartości wyrażone w jednostkach alternatywnych i nienależących do układu SI można podać w nawiasie.

Przestrzega się przed przepisywaniem całych fragmentów tekstu z innych prac.

Nie należy przedstawiać tych samych danych jednocześnie w tabelach i na rycinach. Nie należy też opisywać całej zawartości tabel, szczególnie, jeśli dane nie mają istotnego znaczenia dla wniosków płynących z pracy. Tabele i ryciny muszą być tak opisane, aby bez uciekania się do tekstu pracy, łatwo było zrozumieć ich zawartość. W tym celu należy stosować w przypadku tabel tytuł (nad tabelą) oraz legendę (pod tabelą), a w przypadku rycin – tytuł i objaśnienia/legendę (pod ryciną). Zaleca się umieszczanie tabel i rycin w pobliżu informacji tekstowych na ich temat.

Tabele są kolejno ponumerowane cyframi rzymskimi przy użyciu narzędzia wstawiania podpisu (Podpis tabel składający się z opisu zawartości tabeli, który musi być poprzedzony automatyczną etykietą: Tabela z numeracją dużymi cyframi rzymskimi).

Tytuły tabel należy wstawiać nad tabelami.

Przed i po tabeli powinien być umieszczony akapit bez tekstu.

Tabela I Charakterystyka badanych pacjentów

Dane metrykalne

N (%)

Płeć

N=299

Kobieta

264 (88,3)

Mężczyzna

35 (11,7)

Wiek [lata]

N=299

18-40

101 (33,8)

40-60

93 (31,1)

Powyżej 60

105 (35,1)

Ryciny zawierające wykresy, fotografie, grafy (wykonane samodzielnie) są kolejno ponumerowane cyframi arabskimi przy użyciu narzędzia wstawiania podpisu (Podpis rycin składający się z opisu zawartości ryciny, który musi być poprzedzony automatyczną etykietą: Rycina z numeracją cyframi arabskimi).

Tytuły rycin należy wstawiać pod rycinami.

Przed i po rycinie powinien być umieszczony akapit bez tekstu.

Zamieszczając ryciny lub tabele pochodzące z innych prac (także z Internetu), należy uzyskać pisemną zgodę autora (autorów) na ich publikacje.

Rycina 1 Wskaźnik masy ciała w badanej grupie (N=299).

Wykresy powinny zawierać opisy osi poziomych i pionowych. W sytuacji, gdy jako etykiety podawane są tylko procenty, wówczas konieczny jest zapis w tytule ryciny dotyczący liczebności próby N. Należy pamiętać o jednostkach w etykietach danych.

W tytule ryciny-fotografii należy podać autora lub wpisać „fotografia autorska”.

W tytule grafu należy dodać zapis „opracowanie własne na podstawie … (tu podać źródło)”.

Skan pisemnej zgody autora pracy graficznej należy zamieścić w załączniku.

Dyskusja

W części „Dyskusja” (omówienie wyników) należy skoncentrować się na nowych i/lub ważnych aspektach pracy. Należy unikać powtarzania fragmentów tekstu, obecnych w rozdziale „Wyniki”. Dyskusja służy konfrontowaniu własnych wyników z wynikami uzyskanymi przez innych badaczy. Należy przedstawić interpretację własnych wyników oraz wytłumaczyć źródła ewentualnych różnic między wynikami własnych i innych badań Dyskusja powinna zawierać część poświęconą praktycznym implikacjom publikacji, jak również przedstawieniu zalet i ograniczeń własnej pracy.

Przestrzega się przed przepisywaniem całych fragmentów tekstu z innych prac.

526.jpg

Wnioski

Wnioski muszą w sposób bezpośredni wiązać się z celem pracy. Powinny one stanowić próbę formułowania nowych hipotez/praktycznych zaleceń. Należy bezwzględnie unikać dosłownego powtarzania danych przedstawionych wcześniej w rozdziale „Wyniki” oraz redagowania wniosków, które nie mają pełnego poparcia w uzyskanych wynikach oraz nie pozostają w związku z wcześniej określonymi celami pracy.

Piśmiennictwo

Piśmiennictwo powinno zawierać wszystkie ważne i aktualne pozycje literaturowe (z ostatnich 10 lat) związane z tematem pracy. Spis piśmiennictwa powinien zostać ułożony według kolejności cytowania w tekście (nie w porządku alfabetycznym).

W pracach zbiorowych należy wymienić wszystkich autorów publikacji, lecz gdy jest ich więcej niż 6, wymienia się pierwszych trzech i wpisuje skrót „i wsp.”, a dla pozycji anglojęzycznych „et al.”. Tytuł musi być podany w oryginalnym języku publikacji. Należy podać rok, tom (wolumin) oraz pierwszą i ostatnią stronę artykułu. W przypadku czasopism, w których numeracja stron prowadzona jest oddzielnie dla każdego zeszytu należy podać jego numer. Należy ograniczyć do niezbędnego minimum cytowanie streszczeń z konferencji naukowych opublikowanych w zeszytach zjazdowych lub regularnych pismach medycznych. W przypadku cytowania źródeł internetowych należy zamieścić odpowiedni adres strony internetowej. Książki i podręczniki akademickie powinny być wykorzystywane jako pozycje literaturowe wyjątkowo, w uzasadnionych przypadkach.

Poniżej przedstawiono przykłady prawidłowego zapisu artykułów, książek, rozdziałów w książkach, doniesień zjazdowych, prac doktorskich oraz artykułów w formie elektronicznej.

Artykuł standardowy:

Lotufo PA, Valiengo L, Benseñor IM, Brunoni AR. A systematic review and meta-analysis of heart rate variability in epilepsy and antiepileptic drugs. Epilepsia 2012; 53: 272-282.

Angiolillo DJ, Suryadevara S. Aspirin and clopidogrel: efficacy and resistance in diabetes mellitus. Best Pract Res Clin Endocrinol Metabol 2009; 23: 375-388.

Książka:

Kaiser H. Praktyczna kortyzonoterapia. Warszawa: PZWL: 2014.

W przypadku autorów w roli wydawców

Norman IJ, Redfern SJ, ed. Mental Heath care for elderly people. New York: Churchill Livingstone, 2007.

/W przypadku książki polskiej skrót „ed.” należy zastąpić skrótem „wyd.”/

Rozdział w książce:

Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. [In:] Laragh JH, Brenner BM, ed. Hypertension: pathophysiology, diagnosis and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 2010: pp. 465-478.

Religa Z. Przeszczepy serca oraz serca i płuc u dzieci. [W:] Skalski JH, Religa Z, red. Kardiochirurgia dziecięca. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk; 2003: t. II, str. 384-401.

Doniesienie zjazdowe:

Martinelli AL, Brown D, Dusheiko GM. Correlation between the levels of HCV RNA in serum and liver of patients with chronic hepatitis C (abstract). J Hepatol 2001; 23, suppl. 1: 175.

/W przypadku polskiego doniesienia zjazdowego słowo „abstract” należy zastąpić słowem „streszczenie”/

Artykuły w formie elektronicznej:

Drayer DE, Koffner D. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis 1995; Jan-Mar, 1(1). URL: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm. DOI i/lub data dpstępu.

Bibliografię należy generować w oparciu o wstawianie cytatów w tekście i wstawienie bibliografii.

Streszczenie w języku polskim

Wstęp

Cel i założenia

Materiał i metody

Wyniki

Wnioski

Słowa kluczowe

Streszczenie powinno być zwięzłym przedstawieniem założeń teoretycznych leżących u podłoża pracy (Background), obiektu badań i zastosowanej metodologii (Material and Methods), wyników (Results) i wniosków (Conclusions). Streszczenie powinno być autonomiczną częścią rozprawy, tzn. nie może zawierać nieobjaśnionych skrótów, ani odwoływać się do tekstu pracy. Streszczenie nie powinno przekraczać 400 słów.

Pod streszczeniem należy umieścić słowa kluczowe (Key-words) w ilości 2÷7.

Streszczenie w języku angielskim

Summary

Introduction

Aim

Material and methods

Results

Conclusions

Key-words

Załączniki

Kwestionariusz,

Zgody na prowadzenie badania

Zgoda Komisji Bioetycznej (jeśli była wymagana) itp.

UWAGA!

Pracę dyplomową, po zaakceptowaniu jej przez Promotora, należy zapisać w formacie PDF.

Drukowanie pracy musi odbyć się przy użyciu pliku zapisanego w formacie PDF, który należy zapisać na nośniku/płycie CD lub DVD.

Tagi: ,