0 Comments

praca licencjacka wzór, praca licencjacka przykład

C:\Users\Admin\Desktop\insert-1.jpg

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu

1. Informacje ogólne

Prawo autorskie

Student wykonujący pracę dyplomową (licencjacką/inŻynierską/magisterską) powinien zapoznać się z przepisami wynikającymi z “Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” oraz przestrzegać ich w całym procesie redagowania pracy. W przypadku wykorzystania fragmentów opracowań innych autorów student zobowiązany jest do podania w pracy źródeł cytowanych fragmentów oraz – w przypadku, gdy to konieczne – uzyskania pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

Zgłoszenie tematu

Propozycje tematów prac dyplomowych przedstawiane są studentom podczas pierwszych zajęć seminaryjnych, a następnie przekazywane przez Katedry dyplomujące Dziekanowi w następujących terminach:

 • dla studentów studiów I i II stopnia kierunku Rolnictwo i Ochrona Środowiska do 31 marca,
 • dla studentów studiów I stopnia kierunku Zarządzanie i Ekonomia oraz dla studentów studiów II stopnia kierunku Zarządzanie do 31 października. Tematy weryfikuje Komisja Dydaktyczna (Rady Programowe kierunków) i przedstawia niezwłocznie do akceptacji Radzie Wydziału. Odstępstwa od zatwierdzonego tematu mogą być dopuszczone za zgodą Dziekana.

Temat pracy na wszystkich stopniach powinien odpowiadać problematyce kierunku studiów. Praca licencjacka/inŻynierska moŻe mieć charakter projektu, ekspertyzy, sprawozdania z monitoringu lub pracy przeglądowej. Praca magisterska jest oryginalną pracą twórczą, wyjaśniającą zjawiska lub zaleŻności. W tytule pracy powinien kryć się aspekt badawczy, jak równieŻ wskazanie obiektu/obszaru badań.

Recenzje

Autor składa pracę u opiekuna, który ma prawo zwrócić do poprawy pracę przygotowaną niezgodnie z obowiązującymi zasadami. Opiekun pracy wskazuje do dwóch kandydatów na recenzentów spośród:

 • pracowników samodzielnych, jeŻeli opiekun ma stopień doktora,
 • pracowników samodzielnych lub doktorów, jeŻeli opiekun jest pracownikiem samodzielnym (nie dotyczy to prac licencjackich i inŻynierskich).

Wykonanie recenzji zleca Dziekan nauczycielom akademickim z poza jednostki opiekuna. Prace są kwalifikowane do obrony po otrzymaniu pozytywnej recenzji, która powinna być dostarczona do Dziekanatu najpóźniej na tydzień przed obroną.

Korekty

Autor jest zobowiązany do zrobienia korekty autorskiej po uwagach recenzenta w terminie uzgodnionym z Dziekanatem.

 1. Wskazówki dla autorów Ogólna budowa pracy

Prace licencjackie/inŻynierskie/magisterskie powinny mieć następującą budowę:

 • strona tytułowa zawierająca informacje: nazwa wydziału, kierunek studiów, imię i nazwisko autora, tytuł pracy; jednostka, w którejwykonano pracę, imię

i nazwisko opiekuna pracy, rok, miejsce powstania; dopuszcza

się zamieszczenie zgodnego z załącznikiem logo Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego,

 • podziękowania lub informacje o sponsorze (ewentualnie),
 • spis treści,
 • wykaz skrótów (jeśli są liczne),
 • przegląd literatury powinien informować o przedmiocie badań, uzasadnić podjęcie badań o podobnej tematyce. Wstęp winien równieŻ zawierać zwięźle sformułowany cel pracy (hipotezę lub tezę badawczą),
 • materiał i metody – w tym rozdziale naleŻy zamieścić opis materiału będącego przedmiotem eksperymentu oraz zwarty, lecz dokładny opis zastosowanych metod badawczych. Jeśli są to metody powszechnie znane i stosowane, wystarczy je nazwać i powołać się na źródło z literatury,
 • wyniki – prezentacja wyników własnych w formie tabel lub wykresów, fotografii i ich omówienie,
 • dyskusja – opis i dyskusja podjętego problemu badawczego w oparciu o wyniki własnych badań i dane literaturowe (dopuszcza się łączenie rozdziałów wyniki i dyskusja),
 • wnioski – powinny zawierać przejrzyste i uogólnione konkluzje wynikające bezpośrednio z uzyskanych wyników badawczych,
 • literatura – wykaz cytowanej literatury, liczbę naleŻy ograniczyć, powołując się na publikacje najnowsze i o większym znaczeniu, pozycje ksiąŻkowe mogą być zamieszczone, jeŻeli w istotny sposób uzupełniają treść,
 • ewentualnie aneksy, indeks rzeczowy oraz inne indeksy, np. indeks nazw

łacińskich albo nazw polskich roślin lub zwierząt, indeks autorów, nazw chemicznych itp.,

 • tytuł i streszczenie w języku angielskim nie dłuŻsze niŻ 20 wierszy. Streszczenie powinno zawierać jasno opisany cel pracy, zarys stosowanych metod, uzyskane wyniki oraz ocenę ich znaczenia.

Od ogólnej budowy pracy mogą być odstępstwa wynikające ze specyfiki kierunku np.: w pracach licencjackich/inŻynierskich moŻe być pominięty rozdział materiał i metody, wyniki badań oraz wnioski i zaproponowana inna struktura. Rozdziały od “Wstępu” do “Wniosków” i ewentualne podrozdziały powinny być numerowane.

Tytuły rozdziałów i podrozdziałów pierwszego i dalszych stopni naleŻy numerować cyframi arabskimi, stosując system dziesiętny (1, 1.1, 1.1.1; 2, 2.1 itd.).

Wyró Żnienia tekstu

WyróŻnienia tekstu (podkreślenia, kursywę, druk rozstrzelony, wytłuszczenia) naleŻy ograniczyć do niezbędnego minimum.

Łaci ńskie nazwy taksonów roślin i zwierząt naleŻy pisać kursywą.

Tytuły rozdziałów czcionka 14, pogrubiona.

Jednostki miar, skróty, przypisy, powołania

 1. pracach dyplomowych stosuje się jednostki zgodne z międzynarodowym układem jednostek miar SI. Skróty nazw podaje się zgodnie z zasadami obowiązującymi w międzynarodowym piśmiennictwie naukowym. Wykaz skrótów, jeśli są liczne, zamieszcza się po spisie treści lub metodyce. Jeśli skrótów jest niewiele, mogą one

być objaśniane w tekście, gdy są uŻywane po raz pierwszy. NaleŻy unikać licznych i obszernych przypisów. Przypisy w tekście zaznacza się cyframi arabskimi lub gwiaz-dkami w indeksie górnym, a teksty przypisów zamieszcza na dole strony.

Jeśli powołanie w tekście na tabelę lub ilustrację jest ujęte w nawias, naleŻy pisać w skrócie słowa tabela (tab.) i rycina (ryc.) na określanie rysunków i zdjęć.

Literatura

 1. wykazie literatury naleŻy podawać wyłącznie pozycje, które były cytowane w tekście pracy.

Literaturę cytuje się w tekście w układzie: nazwisko autora – rok publikacji, w nawiasach kwadratowych, np. [Pendias 1999], według Pendiasa [1999]; przy 2 autorach: [Stanecki

i Brown 1999]; przy 3 lub większej liczbie autorów stosowany jest skrót “i in.”[Starck i in. 1999]. Jeśli w tekście w nawiasie autor powołuje się na kilka pozycji, powinien je ułoŻyć chronologicznie według lat wydania, np. [Maćkowiak 2000, Krzywy 2003, Skoczko 2007]. W wypadku zamieszczania cytatu w cudzysłowie obowiązkowo naleŻy w powołaniu podać strony, np. [Skoczko 2007, s. 83].

W rozdziale “Literatura” cytowane prace ułoŻone są w porządku alfabetycznym według nazwisk autorów. W wypadku kilku prac tego samego autora kolejność wyznacza data wydania. Jeśli więcej niŻ jedna praca jest z tego samego roku, układa się je alfabetycznie według tytułów, a przy dacie dodaje litery (np. 2001 a, 2001 b). Na przykład:

Borys M. 2002. An analysis..

Borys M. 2006. Metody modernizacji…

Borys M., Filipowicz P. 2005 a. Charakterystyka odpadów .. Borys M., Filipowicz P. 2005 b. Ocena stanu technicznego…

Borys M., Mosiej K. 2003. Wytyczne wykonywania..

Kolejność zapisu bibliograficznego artykułu: autor, rok wydania, tytuł pracy, nazwa czasopisma, numery tomu, zeszytu oraz pierwszej i ostatniej strony pracy. Tytuły czasopism powszechnie znanych naleŻy pisać w skrócie, według obowiązujących zasad, mniej znanych – bez skrótów, z podaniem kraju wydania. Obowiązujący wykaz skrótów tytułów czasopism dostępny jest w Bibliotece Głównej. Przy cytowaniu ksiąŻek po tytule naleŻy podać wydawcę i miejsce wydania; przy pracach nie publikowanych – informacje o charakterze pracy (np. praca doktorska, ekspertyza, opracowanie), miejscu przechowywania, formie (np. maszynopis, mapa). Przykłady zapisu bibliograficznego.

Pozycje ksiąŻkowe:

Rosik-Dulewska Cz. 2002. Podstawy gospodarowania odpadami. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, ss. 336.

Prace zbiorowe:

Rolnictwo po akcesji. 2005. Red. W. Pomajdy. ARiMR. Warszawa, ss. 120. Artykuły w ksiąŻce lub wydawnictwie nieperiodycznym:

Brill W.J. 1985. Wiązanie azotu. [W:] Biologia plonowania. Red. P.S. Carlson. PWRiL, Warszawa, 58-78.

Fageria N.K. 1990. Iron requirement of cereals and legumes in solution culture. [W:] Plant Nutrition-Physiology and Applications. Red. M.L. Beusichem. Kluwer Academic Publ., Dordrecht, The Netherlands, 213-217.

Stańczyk T., Jeznach J. 2007. Ocena stanu warunków wodnych małych zbiorników na terenie Warszawy. [W:] Mat. III Konf. Nauk. “Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie”, Falenty 21-22.11.2007, 20.

Artykuł w czasopiśmie:

Filipek T., Fidecki M., Harasim P. 2004. Wpływ osadu ściekowego z mleczarni na plonowanie i niektóre wskaźniki jakości ziarna pszenicy ozimej. Annales Univer. M. Curie-Skłodowska, Lublin, Polonia, LIX, Nr 4 Sectio E, 1925-1931.

Grzywnowicz I. 2004. Wpływ stosowania osadów ściekowych w nawoŻeniu na zmiany zawartości róŻnych form fosforu w glebie. Cz. I. Zawartość fosforu dostępnego dla roślin. Jurnal of Elementology, vol. 9 (4), 577-584.

Prace nie publikowane:

Grzelak I. 1988. Kształtowanie się zbiorowisk roślinności łąkowej pod wpływem nawoŻenia gnojowicą. Praca doktorska. AR w Poznaniu, maszynopis.

Tabele

Wielkość tabel powinna być ograniczona do jednej strony A4. Numeracja tabel (cyframi arabskimi) i tytuł powinny być umieszczone nad tabelą. Pozycje wymagające objaśnień w tekście tabeli naleŻy zaznaczyć kolejną małą literą alfabetu lub gwiazdką w indeksie górnym. Przypisy i objaśnienia do tabel trzeba zamieszczać bezpośrednio pod tabelami. Jeśli tabela zawiera dane pochodzące z cudzej pracy, naleŻy podać pod nią ich źródło. NaleŻy unikać powtarzania w tekście pracy danych liczbowych zamieszczonych w tabeli, jak równieŻ unikać ilustrowania tych samych danych graficznie.

Ilustracje (rysunki, wykresy, fotografie)

Wykresy i rysunki mogą mieć formę wydruku komputerowego lub być wykonane tuszem na papierze albo kalce technicznej. Ryciny muszą być ponumerowane. Wykresy powinny być płaskie (trójwymiarowe naleŻy ograniczyć do niezbędnego minimum), a słupki wypełniać wyraźnie skontrastowanymi tłami. Opisy osi na wykresach muszą mieć tę samą wielkość, a wszelkie napisy muszą być wielkości proporcjonalnej do wielkości rysunku. Opisy te powinny być ograniczone do minimum.

Podpisy pod rycinami i fotografiami powinny być numerowane w kolejności powoływania się na nie w tekście (np.: Ryc. 1.).

 1. przypadku wykorzystania zdjęć czy rysunków innych autorów obowiązkowo trzeba podać źródło lub autora.

Wydruk

Maszynopis powinien być pisany 2-u stronnie, bez poprawek, czcionką wielkości 12 punktów, najlepiej Times, odstęp między wierszami 1,5, bez dzielenia wyrazów. Strony powinny być ponumerowane w stopce, wyrównanie do środka. Margines: lewy 3,5 cm, prawy 1,5 cm, górny 2,5 cm, dolny 2,5 cm. Akapity wykonane tabulatorem.

Zastosować odstępy pionowe na wielkość jednej linii tekstu zaznaczające logiczny podział tekstu, odstęp pomiędzy tekstem a wzorem matematycznym, tabelą, rysunkiem.

 

Tagi: ,