Tematy prac magisterskich, licencjackich oraz dyplomowych z dziedzin : Pedagogika, socjologia, Nauki społeczne, resocjalizacja

C:\Users\Admin\Desktop\insert-1.jpg

Lista tematów prac magisterskich, licencjackich oraz dyplomowych z dziedzin :

Pedagogika, socjologia, Nauki społeczne, resocjalizacja

1 – praca magisterska – „Ja cielesne” a strategie radzenia sobie z uciążliwościami dnia codziennego warszawskich studentów

2 – praca magisterska – „Like” – the phenomenon of popularity in the Internet. The analysis of selected Facebook profiles owned by students from University of Warsaw.

3 – praca magisterska – „The impact of TV viewing on experienced anxiety in children”

4 – praca magisterska – „The phenomenon of serial killers in United States of America in the turn of the 1970-2000.”

5 – praca magisterska – „To była egzotyka” Moda lat 80. z perspektywy mieszkanek Tomaszowa Mazowieckiego

6 – praca magisterska – „Warsaw Jars” as a new social phenomenon. Explanation of the problem based on content analysis of media messages and social studies

7 – praca magisterska – „Wyautowani” przedstawiciele mniejszości seksualnych w Polsce wobec nauczania i działalności Kościoła katolickiego

8 – praca magisterska – A monograph of the village Bądle (Province Warmińsko-Mazurskie) with regard to the social problems

9 – praca magisterska – Adaptacja młodych cudzoziemców w Polsce – sytuacja rodzinna i środowiskowa

10 – praca magisterska – Adaptation of young foreigners in Poland – family and environmental situation

11 – praca magisterska – Addictions awareness of the lower secondary school students in Commune Kazimierz Biskupi through the example of the alcoholism

12 – praca magisterska – Adult Children of Alcoholic. Case study.

13 – praca magisterska – Advantages and disadvantages of education in Catholic school the example Catholic Secondary School named John Paul II driven by Congregation of the Sisters of the Presentation of the Blessed Virgin Mary in Rzeszow and his graduates

14 – praca magisterska – Agencje pracy tymczasowej jako instytucje regulujące rynek pracy

15 – praca magisterska – Aggressive behaviors of drivers in the road traffic

16 – praca magisterska – Agresja międzyrówieśnicza w wybranej szkole gimnazjalnej Ziemi Sochaczewskiej

17 – praca magisterska – Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości – polski przykład innowacji społecznej

18 – praca magisterska – Aktywizacja pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty w Warszawie

19 – praca magisterska – Aktywizujące strategie (re)integracji społecznej

20 – praca magisterska – Aktywne uczestnictwo rodziców w czasie wolnym dzieci, jako rodzaj profilaktyki kreatywnej

21 – praca magisterska – Aktywność konsumencka seniorów – analiza prasowych przekazów reklamowych skierowanych do osób starszych

22 – praca magisterska – Aktywność osób starszych jako próba przezwyciężania problemów starości

23 – praca magisterska – Aktywność społeczno-kulturowa osadzonych. Studium kryminologiczne Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi

24 – praca magisterska – Alkohol i przemoc w rodzinach wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Warszawie

25 – praca magisterska – Alkohol- skala zagrożenia i skutki spożywania na przykładzie młodzieży z gimnazjum im. Jana Pawła II

26 – praca magisterska – Alkoholizm kobiet na tle alkoholizmu mężczyzn

27 – praca magisterska – Alternative forms of promoting the developenf of pre-school children

28 – praca magisterska – Alternatywne formy wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

29 – praca magisterska – Analiza biograficzna doświadczeń życiowych byłego narkomana i przestępcy

30 – praca magisterska – Analiza i ocena działań m. st. Warszawy na rzecz aktywizacji seniorów Uniwersytety Trzeciego Wieku

31 – praca magisterska – Analiza systemu kurateli sądowej dla nieletnich w Polsce i Niemczech na przykładzie Opola Lubelskiego i Eichstätt

32 – praca magisterska – Analysis of probation system for juveniles in Poland and Germany in Opole Lubelskie and Eichstätt

33 – praca magisterska – Animacja społeczna seniorów na przykładzie projektu „Seniorzy na czasie”

34 – praca magisterska – Anoreksja – społeczna percepcja problemu

35 – praca magisterska – Anorexia – the social perception of the problem.

36 – praca magisterska – Anti-social behaviour of adolescents based on self report research

37 – praca magisterska – Anxiety of elderly people about the stay in the care centre.

38 – praca magisterska – Aprobata społeczna dla stosowania kar cielesnych w procesie wychowania – kara cielesna jako przejaw przemocy rodziców wobec dziecka

39 – praca magisterska – Archiwum Prac

40 – praca magisterska – Archiwum Prac Dyplomowych

41 – praca magisterska – Armenian Nation in Poland – community integration issues

42 – praca magisterska – Art therapy as a form of interaction with children with educational difficulties

43 – praca magisterska – Art therapy as a method of suport for troublesome students

44 – praca magisterska – Art therapy in resocialisation exemplified on Pupil Referral Unit in Ostrowiec Swietokrzyski

45 – praca magisterska – Arteterapia jako forma oddziaływania na dzieci z trudnościami wychowawczymi

46 – praca magisterska – Arteterapia jako sposób wsparcia uczniów sprawiających trudności wychowawcze

47 – praca magisterska – Arteterapia w resocjalizacji na przykładzie Zakładu Poprawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim

48 – praca magisterska – Aspiracje życiowe młodzieży niedostosowanej społecznie – badanie porównawcze

49 – praca magisterska – Autentyczny budżet czasu młodego człowieka. Obowiązki oraz formy spędzania czasu wolnego.

50 – praca magisterska – Authentic time budget of a young man. Responsibilities and ways of spending free time.

51 – praca magisterska – Avatar – real threat? The impact of violent computer games on the social functioning adolescents.

52 – praca magisterska – Avatar – realne zagrożenie? Oddziaływanie agresywnych gier komputerowych na funkcjonowanie społeczne młodzieży

53 – praca magisterska – Avatar therapy as a tool for work in addiction treatment center

54 – praca magisterska – Badania biograficzne nad rodziną (2 rok)

55 – praca magisterska – Begging by choice as an example of street musicians

56 – praca magisterska – Beloved Toni Morrison: studium intersubiektywności

57 – praca magisterska – Benefits and risks regarding the effect of TV on children aged 10-12 years.

58 – praca magisterska – Bezpieczeństwo i lęk przed przestępczością w opiniach mieszkańców Grójca

59 – praca magisterska – Bezrobocie matki a relacje z córką. Studium przypadku

60 – praca magisterska – Biblioterapia jako forma terapii i resocjalizacji w zakładzie poprawczym

61 – praca magisterska – Bibliotherapy as a form of therapy and rehabilitation in the young offenders’ institution

62 – praca magisterska – Biegi górskie jako styl życia

63 – praca magisterska – Biographical analysis of life’s experiences of the ex – addict and criminal

64 – praca magisterska – Bodily self structure and coping with daily hassles of Warsaw students

65 – praca magisterska – brak danych

66 – praca magisterska – Budowanie tożsamości internetowej na portalu Facebook

67 – praca magisterska – Bullying and cyberbullying in Polish and foreign context. The phenomenon scale, typology, direct effects and consequences in adult life.

68 – praca magisterska – Bullying i cyberbullying w kontekście polskim i zagranicznym

69 – praca magisterska – Career Consulting – the past and today. Historical and sociological analysis

70 – praca magisterska – Case study of the sport’s authority in the context of the local community development

71 – praca magisterska – Cause Related Marketing as poverty minimizing instrument

72 – praca magisterska – Causes of conflicts parents of children and their impact on the functioning of the child in the school environment

73 – praca magisterska – Causes of teenage maternity- case studies

74 – praca magisterska – Celebrities – Media Exhibitionists

75 – praca magisterska – Celebrities – New social actors according to the concept of theatricalization of life of Erving Goffman

76 – praca magisterska – Celebrities influence on life choices, lifestyles and held values of youth.

77 – praca magisterska – Celebryci – medialni ekshibicjoniści

78 – praca magisterska – Celebryci – Nowi aktorzy społeczni w ujęciu koncepcji teatralizacji życia Ervinga Goffmana

79 – praca magisterska – Censorship and restriction of data access on the Internet

80 – praca magisterska – Centra handlowe i ich najemcy – portret socjologiczny

81 – praca magisterska – Cenzura i ograniczenie dostępu do danych w Internecie

82 – praca magisterska – Charakterystyka pasażera lotniczego w ujęciu socjologicznym

83 – praca magisterska – Charakterystyka polskich kiboli

84 – praca magisterska – Child prostitution in modern Poland

85 – praca magisterska – Children’s virtual world of computer games

86 – praca magisterska – Cicha wojna Izraela jako przykład walki o bezpieczeństwo narodu żydowskiego

87 – praca magisterska – City of Warsaw policies to activate senior citizens –Universities of the Third Age

88 – praca magisterska – Civil service as an employer-analysis of the employer branding operations for the selected government administration offices

89 – praca magisterska – Coaddictive and effective form of help in Al-Anon.

90 – praca magisterska – Cohabitation phenomenon in Polish conditions in the context of Catholic Church teaching

91 – praca magisterska – Communication between Polish officials and refugees

92 – praca magisterska – Communication through the internet for youth between ages thirteen and sixteen

93 – praca magisterska – Compulsive buying as the modern addiction

94 – praca magisterska – Computer crime and its impact on the economy in Poland and in the world

95 – praca magisterska – Conditional release to serve of the rest of punishment of imprisonment.

96 – praca magisterska – Conditioning factors of criminals’ attitudes towards rehabilitation offer

97 – praca magisterska – Conditions of the functioning and effectiveness of drug prevention programs in Poland

98 – praca magisterska – Consumer activity of the senior age group – the analysis of newspaper advertising messages targeted to the elderly people

99 – praca magisterska – Contemporary criminal policy towards persons who are driving a motor vehicle under the influence of alcohol and drugs in Poland.

100 – praca magisterska – Contemporary dimension of prostitution in Poland

101 – praca magisterska – Contemporary internal migration. Relationship with the social and family environment

102 – praca magisterska – Contemporary portrait of father

103 – praca magisterska – Contract killing – a contemporary criminal career of paid offender of an offense

104 – praca magisterska – Cooperation centers and prisons in the social re-integration of people leaving prison using the example of the city Lowicz

105 – praca magisterska – Creating web identity on Facebook

106 – praca magisterska – Crime in prisons

107 – praca magisterska – Crime in the suburbs of Warsaw

108 – praca magisterska – Criminal justice and punitivity of judges in the works of Bronisław Wróblewski – as theorist of law and criminologist

109 – praca magisterska – Criminological analysis of women legitimately sentenced to 25 years of imprisonment or life imprisonment between 1998-2013 by the Regional Court in Warsaw

110 – praca magisterska – Cudowne ręce oddane tradycji – portret twórców ludowych regionu łowickiego

111 – praca magisterska – Cultural Contact with Fellow Citizens and Strangers In the Urban Space

112 – praca magisterska – Cyberagresja a edukacja medialna

113 – praca magisterska – Cyberbullying as a menace to modern youth

114 – praca magisterska – Cyberprzemoc jako nowe zagrożenie dla współczesnej młodzieży

115 – praca magisterska – Człowiek w sytuacji bezradności i odtrącenia

116 – praca magisterska – Człowiek w Świecie Kultury i Religii

117 – praca magisterska – Człowiek w świecie kultury i religii (2 rok)

118 – praca magisterska – Człowiek w świecie kultury i religii (zao. 5 rok)

119 – praca magisterska – CZŁOWIEK W TEATRZE MISTYCZNYCH RYTUAŁÓW I SYMBOLI. Zjawisko opętania oraz katolicki obrzęd egzorcyzmu w świetle założeń teorii interakcjonizmu symbolicznego

120 – praca magisterska – Czynniki warunkujące postawy skazanych wobec oferty resocjalizacji

121 – praca magisterska – Czynniki wpływające na proces wypalenia zawodowego wśród funkcjonariuszek działów penitencjarnych

122 – praca magisterska – Dalsze losy osób korzystających z domu pobytu „Patronat” w Białymstoku

123 – praca magisterska – DDA syndrome and it is influence on adulthood.

124 – praca magisterska – Death as the inherent aspect of rock music

125 – praca magisterska – Death penalty in opinion of young people

126 – praca magisterska – Death penalty in the eyes of Poles. Reflections on the legitimacy.

127 – praca magisterska – Decisive moment for woman-partners of alcohol addicted men for their attempting to resolve a problem of codependency

128 – praca magisterska – Defamation and insult in judicial decisions

129 – praca magisterska – Democratic education in Poland

130 – praca magisterska – Dependency on others – symptoms, consequences and prevention.

131 – praca magisterska – Depressed mood in adolescence

132 – praca magisterska – Determinants of drug addiction in patients treated in psychiatric wards.

133 – praca magisterska – Diagnoza psychopedagogiczna zasobów odpornościowych młodzieży nieprzystosowanej społecznie

134 – praca magisterska – Discipline in education – children, parents, a law

135 – praca magisterska – Discrimination against woman on the latour market in Poland

136 – praca magisterska – Disputes around the concept of genocide.

137 – praca magisterska – Divorce as a multidimensional phenomenon. Changes in the phenomenon of divorce

138 – praca magisterska – Domestic violence within the area of the District Court in Łowiczu

139 – praca magisterska – Dopalacze- skala zagrożenia w opinii gimnazjalistów i licealistów z Ostrowca Świętokrzyskiego

140 – praca magisterska – Dopalacze w świecie firm korporacyjnych

141 – praca magisterska – Doradztwo zawodowe w Polsce – dawniej i dzisiaj. Analiza historyczna i socjologiczna

142 – praca magisterska – Dorosłe Dzieci Alkoholików. Studium przypadku

143 – praca magisterska – Doświadczenie przemocy i agresji w dzieciństwie oraz jej wpływa na dalsze życie

144 – praca magisterska – DOZÓR ELEKTRONICZNY JAKO NIEIZOLACYJANA FORMA WYKONYWANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI

145 – praca magisterska – Drug scene in Poland – the dilemmas of social control

146 – praca magisterska – DRUG TRAFFICKING IN REGARDS TO THE ORGANIZED CRIME GROUPS IN POLAND IN 2002-2008

147 – praca magisterska – Drug use among students of Warsaw universities

148 – praca magisterska – Dual diagnosis – alcohol abuse and mental disease. Diagnostic and therapeutic difficulties.

149 – praca magisterska – Dysfunctional family as a reason of pathology of children and juveniles

150 – praca magisterska – Dyskryminacja kobiet na rynku pracy w Polsce

151 – praca magisterska – Działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów

152 – praca magisterska – Działania profilaktyczno wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym. Praga Północ w Warszawie

153 – praca magisterska – Działania wobec rodzin doświadczających przemocy na przykładzie gminy Dąbrowa Białostocka

154 – praca magisterska – Dzieci ulicy w świetle poglądów i opinii społeczeństwa – mit czy prawdziwy problem?

155 – praca magisterska – Dzieciobójstwo – aspekty środowiskowe zjawiska i motywy działań matek -dzieciobójczyń

156 – praca magisterska – Dziecko romskie w polskiej szkole – szanse i wyzwania

157 – praca magisterska – Eating habits of the young journalists

158 – praca magisterska – Educational and resocialization activities at the Sociotherapy Centre „Wspólny Dom” in Wilga

159 – praca magisterska – Educational difficulties junior high school students from the rural areas

160 – praca magisterska – Educational role of tv series based on Ranczo tv series

161 – praca magisterska – Edukacja demokratyczna w Polsce

162 – praca magisterska – Edukacja domowa w Polsce

163 – praca magisterska – Edukacyjna rola seriali telewizyjnych na przykładzie serialu Ranczo

164 – praca magisterska – Efekty pracy penitencjarnej ze skazanym długoterminowym. Analiza indywidualnego przypadku

165 – praca magisterska – Effectiveness reintegration in the opinion young people and adult

166 – praca magisterska – Elastyczne formy zatrudnienia – wybrane aspekty

167 – praca magisterska – Elastyczne formy zatrudnienia jako szansa na lepsze godzenie życia zawodowego z osobistym

168 – praca magisterska – Elastyczność rynku pracy – szanse i zagrożenia w odniesieniu do unijnych strategii na przykładzie Polski

169 – praca magisterska – Electronic aggression and media education

170 – praca magisterska – Electronic Monitoring System as a form of executing a custodial sentence

171 – praca magisterska – Electronic tagging in Poland – possibilities and challenges

172 – praca magisterska – Emocje społeczne w pracy wyższej kadry kierowniczej. Studium socjologiczne

173 – praca magisterska – Emotions in the Labour Process of Executive Management. Sociological study

174 – praca magisterska – Engagement customs then and now. Analysis of changes in premarital customs throughout the centuries

175 – praca magisterska – Ethical Aspects of Therapists Proceedings in Psychotherapy

176 – praca magisterska – Ethics in politics

177 – praca magisterska – Etyczne aspekty postępowania terapeutów w psychoterapii

178 – praca magisterska – Etyka w polityce – zasady etyki i Komisja Etyki Poselskiej

179 – praca magisterska – Europejska skrajna prawica wobec mniejszości narodowych i etnicznych.

180 – praca magisterska – Examples of supporting the homeless based on the work of the Capuchin Foundation (named after Anicet Kopliński) in Warsaw

181 – praca magisterska – Experience of violence and aggression in childhood and its influence for the future

182 – praca magisterska – External and internal sense of security among the older people

183 – praca magisterska – Faces of women success in post-modern Poland

184 – praca magisterska – Family background in the genesis of young people addiction to drugs

185 – praca magisterska – Family in the modern world and the manipulation of the educational problems

186 – praca magisterska – Family Life of Football Fans

187 – praca magisterska – Family relations of children from children’s homes

188 – praca magisterska – Family ties in isolation conditions from the prisoners viewpoint.

189 – praca magisterska – Fear of crime of Warsaw gated and open communities

190 – praca magisterska – Fear, anger and moral panic: the emotions in the media. Sociological analysis

191 – praca magisterska – Female-criminal. Criminological-sociological analysis.

192 – praca magisterska – Fenomen seryjnego mordercy w kulturze masowej

193 – praca magisterska – Festiwal „Przystanek Woodstock” w kontekście koncepcji zabawy

194 – praca magisterska – Flexible employment forms – chosen aspects

195 – praca magisterska – Flexible forms of employment as chance to combine a career with personal life

196 – praca magisterska – Forms of therapy for people addicted to psychoactive substances

197 – praca magisterska – Formy prowadzenia terapii wśród osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych

198 – praca magisterska – Foster families and mediation in children cases

199 – praca magisterska – Foundations and associations working for LGBT community. Analysis of the activities as at 1 January 2013

200 – praca magisterska – Freedom restriction penalty in court practice

201 – praca magisterska – Freestyle football – a new branch of sport in a sociological perspective

202 – praca magisterska – Freestyle football – nowa dyscyplina sportu w perspektywie socjologicznej

203 – praca magisterska – Fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz społeczności LGBT. Stan na dzień 01.01.2013. Analiza działalności

204 – praca magisterska – Fundusz sołecki w Gminie Stanin. Studium przypadku

205 – praca magisterska – Funkcja izolacyjna kary w perspektywie warunków wolnościowych

206 – praca magisterska – Funkcjonowanie Dorosłych Dzieci Rozwiedzionych Rodziców w wybranych rolach społecznych

207 – praca magisterska – Funkcjonowanie dzieci z FAS w Domu Dziecka im. Ks. G. P. Baudoina

208 – praca magisterska – Funkcjonowanie Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii na przykładzie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 w Warszawie

209 – praca magisterska – Gated community – analysis of the phenomenon on the example of a housing estate Horowa Góra in Marki

210 – praca magisterska – Gender Patterns in Cartoons. Comparative Analysis of Selected Cases.

211 – praca magisterska – Gender stereotypes in upbringing of the child in preschool age

212 – praca magisterska – Genocide in Central Africa. Callousness of international community and nonfeasance from the perspective of accusation of responsibility for the tragedy of Rwandan nation

213 – praca magisterska – Gentrification of the Warsaw’s Praga District. Changes in the urban space as seen by its habitants.

214 – praca magisterska – Gentryfikacja warszawskiej Pragi. Zmiany w przestrzeni miejskiej oczami mieszkańców dzielnicy

215 – praca magisterska – Grupa rówieśnicza – jej system kontroli i funkcjonowania współcześnie

216 – praca magisterska – Guilt in the residents of juvenile detention center

217 – praca magisterska – Handel narkotykami w świetle działalności zorganizowanych grup przestępczych w Polsce

218 – praca magisterska – Hate Crimes – Identification, Prevention and Fighting Hate

219 – praca magisterska – Hate crimes in the background of homophobia

220 – praca magisterska – Health – utopia or achievable goal?

221 – praca magisterska – Herbal medicine and natural cosmetics – opposition to health medicalization

222 – praca magisterska – Hipoterapia jako forma rehabilitacji psychoruchowej osób z niepełnosprawnością

223 – praca magisterska – Hippoteraphy as a form of psychomotor rehabilitation of people with disabilities

224 – praca magisterska – HIV/AIDS in polish social campaigns

225 – praca magisterska – HIV/AIDS w polskich kampaniach społecznych

226 – praca magisterska – Homeschooling in Poland

227 – praca magisterska – Homoseksualność w służbach mundurowych

228 – praca magisterska – Identity theft in Poland – an attempt to analyze the phenomenon

229 – praca magisterska – Ideowe i instytucjonalne założenia polityki penitencjarnej

230 – praca magisterska – Ignorance of maintaining and reproducing men violence behaviour against women

231 – praca magisterska – Illegal psychoactive substance use on festival and music concerts

232 – praca magisterska – Image of female-criminals in media. Models of female-criminals’ distortions in media transmission

233 – praca magisterska – Image of Polish teenage girls in the early of twenty first century based on press analysis of selected magazine: “Dziewczyna”, “Bravo Girl!”, “13 magazyn szczęśliwej nastolatki”

234 – praca magisterska – Image of the social networking service Facebook in the polish press

235 – praca magisterska – Impact of mass media on perceiving and shaping social attitudes towards crime.

236 – praca magisterska – Impact of religious upbringing on attitudes displayed in adult life – based on example of Jehovah’s Witnesses.

237 – praca magisterska – Impact of the enterprises „Read Me” for relationships prisoners and their children.

238 – praca magisterska – Impact of the media on agressive behavior of teenagers. In search of relation.

239 – praca magisterska – IMPRISONMENT IN THE PUBLIC EYE

240 – praca magisterska – Incentive travel as an natural effect of tourism development and new social activity in Poland after 1989. Sociological analysis e.g. of incentive travel agency “X”

241 – praca magisterska – Incentive travel jako naturalny efekt rozwoju turystyki oraz nowa aktywność społeczna w Polsce po 1989 roku, na przykładzie działalności agencji incentive travel „X”

242 – praca magisterska – Individual and institutionalized charity of Jewish communities in inter-war and contemporary Warsaw.

243 – praca magisterska – Indywidualna i zinstytucjonalizowana działalność dobroczynna wspólnot żydowskich, międzywojennej i współczesnej Warszawy

244 – praca magisterska – Infanticide – social background aspects and motivation of mothers who kill their new – borns

245 – praca magisterska – Influence of experience of violence in family in period of childhood on functioning person in adult life

246 – praca magisterska – INFORMACJE | KATALOG

247 – praca magisterska – Innowacyjne metody pracy z dzieckiem i rodziną

248 – praca magisterska – Institution of immunity witness as a form of combat organized crime

249 – praca magisterska – Institutions of education and resocialisation in perception and evaluation of pupils.

250 – praca magisterska – Instruments for employee control in a corporation

251 – praca magisterska – Instytucja świadka koronnego jako forma walki z przestępczością zorganizowaną

252 – praca magisterska – Instytucje resocjalizacyjno – wychowawcze w percepcji i ocenie wychowanków

253 – praca magisterska – Instytucjonalny model funkcjonowania życia społeczno-kulturalnego gminy Chocz

254 – praca magisterska – Integracja osób odmiennych kulturowo w Polsce.

255 – praca magisterska – Integration of culturally different people in Poland.

256 – praca magisterska – Internet jako przestrzeń do komunikowania się młodzieży w wieku gimnazjalnym

257 – praca magisterska – Intervention in the experience of motherhood and fatherhood as observed through the example of birthing classes

258 – praca magisterska – Interwencja w doświadczenie macierzyństwa i ojcostwa na przykładzie szkoły rodzenia

259 – praca magisterska – Interwencje zachodu w obronie praw człowieka w krajach muzułmańskich

260 – praca magisterska – Is participatory design a social work method?

261 – praca magisterska – Israel’s silent war as an example of the struggle for the safety of the Jewish nation

262 – praca magisterska – Jak szkoła pomaga uczniom z dysleksją rozwojową? – na podstawie Szkoły Podstawowej nr 173 w Warszawie

263 – praca magisterska – jak? + dlaczego? = KTO. Profilowanie kryminlane nieznanaych sprawców przestępstw

264 – praca magisterska – Japońska mafia – Jakuza: jej kształtowanie, działalność i rola w społeczeństwie japońskim

265 – praca magisterska – Jeden dzień z życia użytkowników substancji psychoaktywnych

266 – praca magisterska – Jürgen Stroop as a prisoner of the Mokotów Remand Prison in Warsaw

267 – praca magisterska – Jürgen Stroop jako więzień Centralnego Więzienia na warszawskim Mokotowie

268 – praca magisterska – Juvenile crime at the gated communities of Bialoleka distric of capital of city

269 – praca magisterska – Juvenile crime in Bialystok

270 – praca magisterska – Kara i karanie w opinii funkcjonariuszy służby więziennej Zakładu Karnego w Garbalinie

271 – praca magisterska – Kara ograniczenia wolności

272 – praca magisterska – Kara ograniczenia wolności w praktyce sądu

273 – praca magisterska – Kara ograniczenia wolności; praktyka i efektywność jej wykonywania

274 – praca magisterska – Kara pozbawienia wolności w oczach opinii publicznej

275 – praca magisterska – Kara śmierci w Japonii w latach 2002-2012

276 – praca magisterska – Kara śmierci w oczach Polaków. Rozważania nad jej zasadnością.

277 – praca magisterska – Kara śmierci w opinii ludzi młodych

278 – praca magisterska – Kara śmierci w Polsce: historia, zniesienie oraz poglądy dotyczące jej przywrócenia

279 – praca magisterska – Karcenie w wychowaniu – dzieci, rodzice, prawo

280 – praca magisterska – Kary fizyczne w wychowaniu dziecka. Analiza porównawcza grupy wiekowej 20-35 lat i 50-65 lat

281 – praca magisterska – katalog prac

282 – praca magisterska – Kidnapping as a mean to realize political, religious and economical aims

283 – praca magisterska – Kino i jego przemiany jako część przestrzeni społecznej

284 – praca magisterska – Kłusownictwo seksualne – przyczyny, strategie ataku, taktyki odstraszania i społeczne implikacje

285 – praca magisterska – Kobierce – streetworking at Praga Północ

286 – praca magisterska – Kobieta jako funkcjonariusz w polskim systemie penitencjarnym

287 – praca magisterska – Kobieta w mediach

288 – praca magisterska – Kobieta w środowisku rodzinnym i pozarodzinnym. Zmiany pokoleniowe

289 – praca magisterska – Kobieta-zbrodniarz. Analiza kryminologiczno-socjologiczna

290 – praca magisterska – Kobiety jako sprawczynie zabójstw

291 – praca magisterska – Kobiety pokolenia X i Y – różnice i podobieństwa

292 – praca magisterska – Kobiety prawomocnie skazane w latach 1998-2013 przez Sąd Okręgowy w Warszawie na karę 25 lat pozbawienia wolności albo karę dożywotniego pozbawienia wolności. Analiza kryminologiczna

293 – praca magisterska – Komunikacja urzędników polskich z uchodźcami

294 – praca magisterska – Komunikacja werbalna i niewerbalna w działaniach marketingu politycznego

295 – praca magisterska – Koncepcja przestępczości białych kołnierzyków w Polsce w kontekście zmowy przetargowej

296 – praca magisterska – Koniec świata w opinii Polaków

297 – praca magisterska – Konsekwencje społecznych postaw wobec osób chorych psychicznie

298 – praca magisterska – Kontrkultura – źródło New Age czy jej wypadkowa?

299 – praca magisterska – Kościoły i związki wyznaniowe wobec problemów społecznych (2 rok)

300 – praca magisterska – Kradzież tożsamości w Polsce – próba analizy zjawiska

301 – praca magisterska – Kryminologia i prawa człowieka (2 rok)

302 – praca magisterska – Kult ciała jako zjawisko społeczne i jego przejawy

303 – praca magisterska – Kultura wobec przemocy

304 – praca magisterska – Labor market flexibility – opportunities and threats in relation to EU strategy on the example of Poland

305 – praca magisterska – Law and outlaw aspects of pedophilia’s phenomenon

306 – praca magisterska – Legal and political responses to the problem of drugs and drug addiction – a policy of prohibition and harm reduction.

307 – praca magisterska – Legal highs- the scale of the threat in the opinion of junior high and high school students from Ostrowiec Świętokrzyski.

308 – praca magisterska – Legal measures applied to sex offenders in non-detention settings.

309 – praca magisterska – Lekomania bez-receptowa w Warszawie. Charakterystyka zjawiska.

310 – praca magisterska – Level of acceptance of graffiti on railway infrastructure depending on its implementation

311 – praca magisterska – Lęk przed przestępczością wśród mieszkańców warszawskich osiedli zamkniętych i otwartych

312 – praca magisterska – Lęk, gniew i panika moralna: o emocjach w mediach. Analiza socjologiczna

313 – praca magisterska – Liberty restriction penalty, practice and effectiveness of its execution.

314 – praca magisterska – lic inż mgr dr

315 – praca magisterska – Licencjackie

316 – praca magisterska – Life aspirations of youth social maladjustment – comparative study

317 – praca magisterska – Life Situation of War Veterans Living in the Retirement Home „Kombatant” in Warsaw.

318 – praca magisterska – Lista prac

319 – praca magisterska – Loneliness among middle school students

320 – praca magisterska – Loneliness and rejection among prisoners affected by addiction to psychoactive substancess, embedded in Prison in Lowicz

321 – praca magisterska – Losy życiowe wychowanków domów dziecka

322 – praca magisterska – Lubię to – czyli fenomen popularności w sieci. Analiza wybranych profili na Facebooku studentów UW.

323 – praca magisterska – Ludobójstwo w Afryce Środkowej. Międzynarodowa znieczulica i zaniechanie z perspektywy oskarżeń o odpowiedzialność za tragedię narodu rwandyjskiego

324 – praca magisterska – Macierzyństwo zastępcze – kwestie moralne i prawne

325 – praca magisterska – Malls and their tenants – a sociological portrait

326 – praca magisterska – Man’s image in women’s press through example of photos in Cosmopolitan and Przyjaciółka magazines

327 – praca magisterska – Manipulacja i seksualizacja wizerunku kobiety i mężczyzny w reklamie telewizyjnej a obraz własnego ciała wśród młodzieży licealnej

328 – praca magisterska – Manipulation and sexualization of woman and man image in television advertizing and body image among high school students

329 – praca magisterska – Marijuana and hash consumption among college students – reasons, results and the scale of this phenomenon

330 – praca magisterska – Maritime piracy in XXI century

331 – praca magisterska – Marka własna i jej klient

332 – praca magisterska – Marketing społecznie zaangażowany jako narzędzie minimalizowania ubóstwa

333 – praca magisterska – Mass media and the students’ opinion on criminality

334 – praca magisterska – Media’s picture of crime victims

335 – praca magisterska – Mediacje jako alternatywna forma rozwiązywania konfliktów w sprawach dotyczących prawa pracy

336 – praca magisterska – Medialny obraz ofiar przestępstw

337 – praca magisterska – Mediation as an alternative form of conflict resolution in labor law cases

338 – praca magisterska – Medycyna naturalna a holistyczna koncepcja zdrowia. Analiza socjologiczna

339 – praca magisterska – Meksykańskie kartele narkotykowe

340 – praca magisterska – Men and Women differences in alcohol abuse

341 – praca magisterska – Mental disorders with references to a criminal act

342 – praca magisterska – Mental insanity and security measures in penal law

343 – praca magisterska – Metody pracy kuratora sądowego

344 – praca magisterska – Mexican drug cartel

345 – praca magisterska – Microcosm of the Internet – functional aspects of the medium in everyday life of Polish Internet users

346 – praca magisterska – Miejsca święte, miejsca przeklęte w przestrzeni publicznej Warszawy. Rola tradycji w kreowaniu współczesnego patriotyzmu

347 – praca magisterska – Mikrokosmos Internetu – funkcjonalne aspekty medium w życiu codziennym polskich internautów

348 – praca magisterska – Młodociani sprawcy – przestępczość i karanie

349 – praca magisterska – Młodociani sprawcy zabójstw

350 – praca magisterska – Mobbing and sexual harassment at the worplace

351 – praca magisterska – Mobbing as one of the forms of emotional violence.

352 – praca magisterska – Mobbing i molestowanie seksualne w miejscu pracy

353 – praca magisterska – Mobbing jako jedna z form przemocy emocjonalnej

354 – praca magisterska – Model rodziny współczesnej – nowa realizacja ról

355 – praca magisterska – Modern manager

356 – praca magisterska – Modern slavery – the problem of our time

357 – praca magisterska – Moment przełomowy w podjęciu prób rozwiązania problemu współuzależnienia przez partnerki mężczyzn uzależnionych od alkoholu

358 – praca magisterska – Monografia De Boei – placówki na rzecz rehabilitacji psychiatryczno – społecznej w Eindhoven w Holandii

359 – praca magisterska – Monografia Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

360 – praca magisterska – Monografia Ośrodka dla Uchodźców w Bialymstoku – Czeczeni, wielowiekowa kultura i współczesność w realiach Polski

361 – praca magisterska – Monografia socjologiczna zespołu T.Love

362 – praca magisterska – Monografia wsi Bądle (woj. warmińsko-mazurskie) z uwzględnieniem problemów społecznych

363 – praca magisterska – Monograph of De Boei – centre for psychiatric and social rehabilitation in Eindhoven in Netherlands

364 – praca magisterska – Monograph of nursing home In Ostrowiec Swietokrzyski

365 – praca magisterska – Monograph of Refugees center in Bialystok – Chechens centuries-old culture and contemporeneity in the realities of the Poland

366 – praca magisterska – Motywacje młodych ludzi do podjęcia studiów na kierunkach profilaktyka społeczna i resocjalizacja oraz praca socjalna

367 – praca magisterska – Motywacje zachowań prospołecznych wśród młodzieży na przykładzie programu „Profilaktyka a Ty”

368 – praca magisterska – Mountain running as a lifestyle

369 – praca magisterska – Multicultural immigrants in the social landscape of the Warsaw agglomeration

370 – praca magisterska – Multiculturalism in the Polish prison. Case Study of the Remand Prison in Bialystok

371 – praca magisterska – Mural as part of the social space of Warsaw

372 – praca magisterska – Mural jako element społecznej przestrzeni Warszawy

373 – praca magisterska – Murder under the influence of intense emotion.

374 – praca magisterska – Naczelnicy polskich więzień stalinowskich (1944-1956) we wspomnieniach/pamiętnikach więźniów politycznych

375 – praca magisterska – Nadużycia władzy funkcjonariuszy publicznych w Polsce i Niemczech

376 – praca magisterska – Najlepiej działa z przeglądarką

377 – praca magisterska – Narzędzia kontroli pracowników w korporacji

378 – praca magisterska – Natural medicine and holistic concept of health. Sociological analysis

379 – praca magisterska – New technologies as means of control over children and a factor in family relationships

380 – praca magisterska – Niedostosowanie, przestępczość, narkomania, alkoholizm, wykluczenie jako zmienne /elementy/ polityki społecznej (2 rok zao.)

381 – praca magisterska – Niedostosowanie, przestępczość, narkomania, alkoholizm, wykluczenie jako zmienne /elementy/ polityki społecznej (2 rok)

382 – praca magisterska – Nieletni i ich system wartości

383 – praca magisterska – Niepoczytalność i środki zabezpieczające w prawie karnym

384 – praca magisterska – Nieprzystosowanie społeczne młodzieży

385 – praca magisterska – Nieprzystosowanie społeczne u tzw. „dzieci ulicy” w świetle działań organizacji pozarządowych w Polsce

386 – praca magisterska – Niesłuszne skazania

387 – praca magisterska – Nieświadomość podtrzymywania i powielania zachowań przemocy

388 – praca magisterska – Niwelowanie zachowań agresywnych w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

389 – praca magisterska – Non-prescription medicines dependence in Warsaw. A characteristic of phenomenon

390 – praca magisterska – Normy, dewiacje i kontrola społeczna (2 rok zao)

391 – praca magisterska – Normy, dewiacje i kontrola społeczna (2 rok)

392 – praca magisterska – Nowa koncepcja dobrostanu zwierząt w nurcie zielonej kryminologii – kontrowersje wokół rytualnego uboju

393 – praca magisterska – Nowe technologie jako środek kontroli nad dziećmi oraz czynnik wpływający na relacje w rodzinie

394 – praca magisterska – Obawy osób starszych przed pobytem w Domu Pomocy Społecznej

395 – praca magisterska – Oblicza sukcesu kobiet w ponowoczesnej Polsce

396 – praca magisterska – Obniżone stany emocjonalne u młodzieży

397 – praca magisterska – Obowiązki kuratorów zawodowych dla dorosłych

398 – praca magisterska – Obraz kobiet przestępczyń w mediach. Modele zniekształcania wizerunku kobiet przestępczyń w przekazie medialnym.

399 – praca magisterska – Obraz kobiety w polskiej prasie. Na podstawie analizy „Kobiety i Życia” oraz „Przyjaciółki” z lat 1982-1983 i 1988-1989

400 – praca magisterska – Obraz ofiary w popkulturze na przykładzie komiksów o Batmanie

401 – praca magisterska – Obraz polskich kibiców piłki nożnej w mediach oraz świadomości ludzi

402 – praca magisterska – Obraz przestępczości w mediach na przykładzie casusu Amber Gold

403 – praca magisterska – Obraz rodziny z punktu widzenia kobiety współuzależnionej

404 – praca magisterska – Obraz społeczeństwa w reklamach społecznych i komercyjnych

405 – praca magisterska – Obraz współczesnej nastolatki na początku XXI wieku na podstawie analizy zawartości treściowej wybranych roczników prasy młodzieżowej: „Dziewczyna”, „Bravo Girl!”, „13 magazyn szczęśliwej nastolatki”

406 – praca magisterska – Obraza uczuć religijnych w polskim wymiarze sprawiedliwości

407 – praca magisterska – Obyczaje zaręczynowe kiedyś i dziś. Analiza zmian obyczajowości przedmałżeńskiej na przestrzeni wieków

408 – praca magisterska – Ocena pracy Policji w opinii ludzi starszych na przykładzie mieszkańców miasta Sulejówek

409 – praca magisterska – Ochrona dzieci i młodzieży przed pornografią

410 – praca magisterska – Oczekiwania stawiane świetlicom socjoterapeutycznym przez rodziców i opiekunów, a rzeczywiste ich możliwości i funkcje na przykładzie Świetlicy Socjoterapeutycznej Ochotka

411 – praca magisterska – Oddziaływania resocjalizacyjne w instytucjach penalnych

412 – praca magisterska – Oddziaływania wychowawcze i resocjalizacyjne w Ośrodku Socjoterapeutycznym „Wspólny Dom” w Wildze

413 – praca magisterska – Odmieńcy z naszego podwórka

414 – praca magisterska – Odpowiedzialność karna nazistów za zbrodnie międzynarodowe – kazus Rudolfa Höß’a

415 – praca magisterska – Ofiara przestępstwa – skrzywdzony czy współwinny? Problematyka ofiar przemocy

416 – praca magisterska – Ofiary przestępstw

417 – praca magisterska – Ofiary zabójców. Dwa studia przypadku

418 – praca magisterska – Ołobok – tradycyjna wieś lat 30-tych i 40-tych XX wieku jako środowisko wychowawcze

419 – praca magisterska – Ołobok: a traditional village of the 1930s and 1940s as an educational environment. An analysis of the phenomenon on the basis of in-depth interviews.

420 – praca magisterska – One day of drug consumers life

421 – praca magisterska – Opinia Polaków na temat właściwej reakcji prawno-karnej

422 – praca magisterska – Opinia społeczna na temat samobójstwa

423 – praca magisterska – Opinie i wiedza mieszkańców Woliczki na temat przemocy domowej wobec dzieci

424 – praca magisterska – Opinie o polskiej polityce narkotykowej w oczach studentów prawa, studentów resocjalizacji oraz użytkowników narkotyków

425 – praca magisterska – Opinions and knowledge of the inhabitants of Woliczka village concerning domestic violence against children.

426 – praca magisterska – Organised crime in Poland and its countering

427 – praca magisterska – Organised crime in Poland and methods of combating it.

428 – praca magisterska – ORGANIZACJA I FORMALNO-PRAWNY STATUS SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

429 – praca magisterska – Organizacja poszukiwań ludzi zaginionych. Analiza procedur stosowanych w Polsce przez Policję, fundację ITAKA, agencje detektywistyczne oraz jasnowidzów

430 – praca magisterska – Organization and formal and legal status of the prison service

431 – praca magisterska – Ormianie w Polsce – problemy integracji środowiskowej

432 – praca magisterska – Osiedla grodzone – analiza zjawiska na przykładzie osiedla Horowa Góra w Markach

433 – praca magisterska – OSOBY

434 – praca magisterska – Outed representatives of the sexual minorities in Poland towards teachings and activities of the Catholic Church

435 – praca magisterska – Parent’s and caretaker’s expectations put to Socio-therapeutic Community Centre, and their real possibilities and functions- for example Socio-therapeutic Community Centre “Ochotka”.

436 – praca magisterska – Parents of the murderer of children. Case Jadwiga and Krzysztof N. from Łódź

437 – praca magisterska – Parrental attitudes and children’s behaviour at early school age

438 – praca magisterska – Past, present and future in the lives of people with the syndrome DDA – case studies.

439 – praca magisterska – Pastor families in Poland – everyday life and principles of functioning

440 – praca magisterska – Pedofilia – analiza socjologiczna

441 – praca magisterska – Penal responsibility for international crimes of the Nazis – case Rudolf Höß

442 – praca magisterska – Penitenciary social work. Project of changes.

443 – praca magisterska – Penitencjarna praca socjalna. Projekt zmian

444 – praca magisterska – Penologia, prawo karne (2 rok zao.)

445 – praca magisterska – Percepcion of safety in Poland and Europe

446 – praca magisterska – Perception of social maladjustment by students in grades IV-VI

447 – praca magisterska – Perspektywy nacjonalizmu u progu epoki ponowoczesnej na przykładach Ukrainy, Grecji i Węgier

448 – praca magisterska – Phenomenon of child trafficking in perspective of human trafficking problem.

449 – praca magisterska – Phenomenon of petty tobacco smuggling from Belarus to Poland.

450 – praca magisterska – Phenomenon of serial killer In pop culture.

451 – praca magisterska – Physical discipline in child’s upbringing. The comperative analysis of the age group of 20-35 years and 50-65 years.

452 – praca magisterska – Piractwo morskie w XXI wieku

453 – praca magisterska – Poczucie akceptacji osób o orientacji homoseksualnej w Polsce

454 – praca magisterska – Poczucie akceptacji uczniów niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie w szkole integracyjnej

455 – praca magisterska – Poczucie bezpieczeństwa w Polsce i Europie

456 – praca magisterska – Poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców dzielnicy Warszawa-Ursus w 2014 r.

457 – praca magisterska – Poczucie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego u osób starszych

458 – praca magisterska – Poczucie odrzucenia i samotność więźniów, dotkniętych problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych, osadzonych w Zakładzie Karnym w Łowiczu

459 – praca magisterska – Poczucie winy pensjonariuszy młodzieżowych ośrodków wychowawczych

460 – praca magisterska – Podejścia teoretyczne do karier kryminalnych we współczesnej kryminologii anglosaskiej

461 – praca magisterska – Podwójna diagnoza – uzależnienie od alkoholu i choroba psychiczna. Trudności diagnostyczne i terapeutyczne.

462 – praca magisterska – Poglądy i opinie społeczeństwa na temat przemocy w rodzinie wobec kobiet

463 – praca magisterska – Police co-operation with local government bodies for the protection of public safety and order in Grodzisk Mazowiecki

464 – praca magisterska – Police duties regarding prevention and abatement of demoralization and crime of juveniles

465 – praca magisterska – Police in the assessment of the Parliamentary Committee on Administration and Home Affairs in the years 1989-2013

466 – praca magisterska – Police work estimation in the opinion of the elderly on the example of the Sulejówek inhabitants

467 – praca magisterska – Policja w ocenie sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w latach 1989-2013

468 – praca magisterska – Polish – jewish relations on the example of media discourse around the film „Pokłosie”. Sociological alalysis.

469 – praca magisterska – Polish attitudes towards controversial social issues

470 – praca magisterska – Polish drug policy – opinions among law students, social rehabilitation students and people who use drugs.

471 – praca magisterska – Polish emigration in terms of historical and contemporary with respect to migration theory

472 – praca magisterska – Polish opinion on the appropriate criminal-law response

473 – praca magisterska – Polish social service in years 1815 – 1939. Some historical pieces

474 – praca magisterska – Polish-Armenian family. Between tradition and modernity.

475 – praca magisterska – Political correctness in Poland – pros and cons

476 – praca magisterska – Polityka kryminalna oraz badania punitywności sędziów w pracach Bronisława Wróblewskiego – teoretyka prawa i kryminologa

477 – praca magisterska – Polityka penitencjarna i historia więziennictwa ( 2 rok)

478 – praca magisterska – Polityka penitencjarna i historia więziennictwa (2 rok zao)

479 – praca magisterska – Polityka socjalna w Wielkiej Brytanii z perspektywy polskich matek-emigrantek

480 – praca magisterska – Polska emigracja w ujęciu historycznym i współczesnym w odniesieniu do teorii migracji

481 – praca magisterska – Polskie służby społeczne w latach 1815-1939. Elementy historii

482 – praca magisterska – Pomoc ludziom bezdomnym na przykładzie Fundacji Kapucyńskiej im. bł. Aniceta Koplińskiego w Warszawie

483 – praca magisterska – Pomoc Socjalna realizowana w społecznosci mariawitów w przeszłości i współcześnie.

484 – praca magisterska – Pomoc społeczna wobec rodziny z problemem alkoholowym

485 – praca magisterska – Poprawność polityczna w Polsce – za i przeciw

486 – praca magisterska – Porównanie sytuacji izolacji więźniów obozu koncentracyjnego oraz więźniów polskich zakładów karnych po okresie transformacji w Polsce

487 – praca magisterska – Porwania jako środek do realizacji celów politycznych, religijnych i ekonomicznych

488 – praca magisterska – Postawy młodzieży studiującej wobec zwyczajów rodzinnych

489 – praca magisterska – Postawy młodzieży wobec narkotyków, dopalaczy i uregulowań prawnych związanych z polityką prohibicyjną wobec tych środków na przykładzie uczniów IV Liceum Ogólnokształcacego w Białymstoku

490 – praca magisterska – Postawy Polaków wobec kontrowersyjnych kwestii społecznych

491 – praca magisterska – Postawy rodzicielskie i ich wpływ na zachowanie dzieci w wieku wczesnoszkolnym

492 – praca magisterska – Postawy społeczne wobec samouszkodzeń młodzieży

493 – praca magisterska – Postawy studentów uczelni warszawskich na temat zjawiska prostytucji homoseksualnej

494 – praca magisterska – Postawy studentów wobec problematyki samobójstw

495 – praca magisterska – Postawy, poglądy, stosunek młodych ludzi wobec zachowań kontrowersyjnych moralnie i prawnie

496 – praca magisterska – Postępowanie w sprawach nieletnich

497 – praca magisterska – Postrzeganie nieprzystosowania społecznego przez uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

498 – praca magisterska – Postrzeganie normy prawdomówności przez młodzież gimnazjalną w kontekście wartości ponowoczesnych

499 – praca magisterska – Poziom akceptacji w zależności od wykonania graffiti na infrastrukturze kolejowej

500 – praca magisterska – Poziom przygotowania zawodowego pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych do pracy w tego rodzaju placówkach

501 – praca magisterska – Poziom samooceny wychowanków domu dziecka z trudnościami wychowawczymi na przykładzie placówki opiekuńczo- wychowawczej w Warszawie

502 – praca magisterska – Poziom wiedzy kobiet na temat wpływu stosowania używek w czasie ciąży na rozwój dziecka

503 – praca magisterska – Praca socjalna – obszary, metody, klienci

504 – praca magisterska – Praca socjalna w cyberprzestrzeni. Analiza na przykładzie Pomocy Duchowej Online

505 – praca magisterska – Praca socjalna z byłymi osadzonymi

506 – praca magisterska – Praca socjalna z jednostką i rodziną

507 – praca magisterska – Praca socjalna z rodzinami z problemami niepełnosprawności intelektualnej

508 – praca magisterska – Praca terapeutyczna w warunkach instytucji penitencjarnych ze skazanymi uzależnionymi od narkotyków

509 – praca magisterska – PRACE

510 – praca magisterska – Praktyki kulinarne młodych dziennikarzy

511 – praca magisterska – Praskie Kobierce – streetworking na Pradze Północ.

512 – praca magisterska – Prawne i pozaprawne aspekty zjawiska pedofilii

513 – praca magisterska – Prawo do miasta

514 – praca magisterska – Prawo więźniów do czytania w polskich więzieniach jako implementacja praw człowieka i sposób resocjalizacji

515 – praca magisterska – Prawo, państwo, migracje

516 – praca magisterska – Preferowane wartości osób homoseksualnych w wieku 18-30 lat, zamieszkujących Warszawę

517 – praca magisterska – Preferred values of homosexual persons aged 18-30 , living in Warsaw.

518 – praca magisterska – Prevention of drug addiction among junior high school students at The Association of Comprehensive Schools in Zambrów.

519 – praca magisterska – Prison artistic culture based on Literary Club of prison ” Bartnicka 10 „At Prison acting in Wloclawek.

520 – praca magisterska – PRISON- INSTITUTION, BETWEEN RESOCIALIZATION, AND DEMORALIZATION .

521 – praca magisterska – Probacja wśród oddziaływań resocjalizacyjnych

522 – praca magisterska – Probation among methods of resocialization influences

523 – praca magisterska – Problem agresji wśród młodzieży

524 – praca magisterska – Problem handlu dziećmi w perspektywie zjawiska handlu ludźmi

525 – praca magisterska – Problem of aggression among the young people

526 – praca magisterska – Problemy alkoholowe rodzin wiejskich

527 – praca magisterska – Problemy readaptacji społecznej skazanych w Polsce

528 – praca magisterska – Problemy w pracy socjalnej

529 – praca magisterska – Problemy życia rodzinnego osób dotkniętych syndromem DDA

530 – praca magisterska – Procedura Niebieskiej Karty jako narzędzie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

531 – praca magisterska – Procedura Niebieskiej Karty na przykładzie Centrum Pomocy Społecznej dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy

532 – praca magisterska – Proces readaptacji społecznej byłych więźniów

533 – praca magisterska – Procesy i zjawiska socjo-kulturowe i ekonomiczne w nowoczesnych strukturach przestrzennych (zao.5 rok)

534 – praca magisterska – Professional and social reintegration of unemployed in Węgrów

535 – praca magisterska – Professional foster family as a form of child care for children without their biological families

536 – praca magisterska – Proffesional Duties of Probation Officer for Adults

537 – praca magisterska – Profilaktyka osób z pogranicza normy, zagrożeń, patologii oraz artterapii

538 – praca magisterska – Profilaktyka zjawiska narkomanii wśród młodzieży gimnazjalnej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie

539 – praca magisterska – Profilowanie sprawców zabójstw seryjnych

540 – praca magisterska – Programy resocjalizacyjne jako filar działalności penitencjarnej

541 – praca magisterska – Programy usamodzielnienia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – teoria a praktyka oraz skuteczność

542 – praca magisterska – Projektowanie partycypacyjne metodą pracy socjalnej?

543 – praca magisterska – Prophylactic and educational model of action, taken for the benefit of children and youth in the local environment. Praga Północ in Warsaw

544 – praca magisterska – Prosocial Motivations behaviours among Young people as an exaple of the „Prevention and You” Programme.

545 – praca magisterska – Prospects of nationalism at the dawn of postmodern age on the examples of Ukraine, Greece and Hungary

546 – praca magisterska – Prostytucja dziecięca we współczesnej Polsce

547 – praca magisterska – Prostytucja jako zjawisko i problem społeczny w Polsce w latach 1918-1939 na przykładzie Warszawy

548 – praca magisterska – Prostytucja kobiet. Obraz zjawiska w wybranych przekazach medialnych

549 – praca magisterska – Protecting children and young people from pornography

550 – praca magisterska – Przemiany męskiej tożsamości

551 – praca licencjacka – Przemiany tożsamości mężczyzny w kulturze współczesnej na przykładzie zmiany wizerunku mężczyzny w magazynie „Playboy” na przełomie XX i XXI wieku

552 – praca licencjacka – Przemiany wartości w rodzinie wielopokoleniowej. Analiza relacji matki i córki. Studium przypadku

553 – praca licencjacka – Przemoc domowa na terenie właściwości Sądu Rejonowego w Łowiczu

554 – praca licencjacka – Przemoc psychiczna w związku

555 – praca licencjacka – Przemoc wobec kobiet w opinii studentów

556 – praca licencjacka – Przemoc wobec kobiet w Polsce. Obraz zjawiska w opinii studentów uczelni warszawskich

557 – praca licencjacka – Przenoszenie między jednostkami penitencjarnymi skazanych odbywających długoterminowe kary pozbawienia wolności – na przykładzie okręgu warszawskiego

558 – praca licencjacka – Przestepczość i zachowania dewiacyjne we współczesnej Polsce

559 – praca licencjacka – Przestępczość – uwarunkowania, zapobieganie, kontrola (2 rok)

560 – praca licencjacka – Przestępczość – uwarunkowania, zapobieganie, kontrola (5 rok)

561 – praca licencjacka – Przestępczość – uwarunkowania, zapobieganie, kontrola (zao.5 rok)

562 – praca licencjacka – Przestępczość i jej kontrolowanie we współczesnym społeczeństwie (2rok)

563 – praca licencjacka – Przestępczość i polityka karna w krajach UE (2 rok zao)

564 – praca licencjacka – Przestępczość i resocjalizacja nieletnich dziewcząt na przykładzie Zakładu Poprawczego w Mrozach

565 – praca licencjacka – Przestępczość i zachowania dewiacyjne we współczesnej Polsce

566 – praca licencjacka – Przestępczość komputerowa i jej wpływ na gospodarkę w Polsce i na świecie

567 – praca licencjacka – Przestępczość nieletnich i postępowanie z nieletnimi (2 rok)

568 – praca licencjacka – Przestępczość nieletnich w Białymstoku

569 – praca licencjacka – Przestępczość w suburbiach Warszawy

570 – praca licencjacka – Przestępczość w zakładach karnych

571 – praca licencjacka – Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie

572 – praca licencjacka – Przestępczość zorganizowana w Polsce i metody jej zwalczania

573 – praca licencjacka – Przestępstwa kradzieży i kradzieży z włamaniem dokonywane przez nieletnich chłopców na terenie dzielnicy Warszawa Mokotów (w latach 2008 – 2012)

574 – praca licencjacka – Przestępstwa z nienawiści – identyfikacja, przeciwdziałanie i zwalczanie

575 – praca licencjacka – Przestępstwa z nienawiści na tle homofobii

576 – praca licencjacka – Przestępstwo dzieciobójstwa w opinii społecznej

577 – praca licencjacka – Przestępstwo niealimentacji – kryminologiczna analiza zjawiska

578 – praca licencjacka – Przestępstwo zgwałcenia

579 – praca licencjacka – Przestępstwo zgwałcenia. Fakty i mity w opinii studentów

580 – praca licencjacka – Przeszłość, teraźniejszośc i przyszłość w życiu ludzi z syndromem DDA – analiza przypadków

581 – praca licencjacka – Przyczyny demoralizacji młodzieży w percepcji społecznej

582 – praca licencjacka – Przyczyny i uwarunkowania zjawiska bezdomności

583 – praca licencjacka – Przyczyny konfliktów rodzice dzieci oraz ich wpływ na funkcjonowanie dziecka w środowisku szkolnym

584 – praca licencjacka – Przyczyny nastoletniego macierzyństwa

585 – praca licencjacka – Przyczyny przestępczości nieletnich na podstawie analizy akt sądowych

586 – praca licencjacka – Przystanek PaT jako jeden z obszarów dzialania programu Profilaktyka a Ty

587 – praca licencjacka – Przystanek Woodstock as a form of family leisure time

588 – praca licencjacka – Przystanek Woodstock jako forma rodzinnego spędzania czasu wolnego

589 – praca licencjacka – Przyznawanie praw rodzicielskich ojcom w opinii publicznej Polaków

590 – praca licencjacka – Psychical violence in the relationship

591 – praca licencjacka – Psychoactive substance use among young professional and amateur dancers

592 – praca licencjacka – Psychoactive substances in the world of corporate companies.

593 – praca licencjacka – Psychological traps and mistakes in decision-making based on the story of Nick Leeson, Barings Bank trader

594 – praca licencjacka – Psychopedagogical diagnosis of resistance resources in socially maladjusted youth

595 – praca licencjacka – Psychosocial aspect of sexual education of youth and its effects in adulthood

596 – praca licencjacka – Psychospołeczne uwarunkowania zachowań problemowych dzieci i młodzieży (2 rok zao)

597 – praca licencjacka – Psychospołeczne uwarunkowania zachowań problemowych dzieci i młodzieży (2 rok)

598 – praca licencjacka – Psychospołeczny aspekt wychowania seksualnego młodzieży i jego efekty w dorosłości

599 – praca licencjacka – Public opinion about suicide

600 – praca licencjacka – Public opinion of CCTV as a crime prevention tool

601 – praca licencjacka – Pułapki i błędy psychologiczne w podejmowaniu decyzji na przykładzie historii Nicka Leesona, maklera banku Barings

602 – praca licencjacka – Punishment and Penality in opinion of Garbalin Prison Officers.

603 – praca licencjacka – Rape crime

604 – praca licencjacka – Rape. Facts and Myths According to Students’ Opinion.

605 – praca licencjacka – Reakcje prawno-polityczne wobec problemu narkotyków i narkomanii – polityka prohibicji a redukcji szkód

606 – praca licencjacka – Realized and assumed the functions of the Penitentiary Associations „Patronat” in Warsaw

607 – praca licencjacka – Realizowane a zakładane funkcje Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat” w Warszawie

608 – praca licencjacka – Reasons of juvenile crime according to the analysis of the juridical acts.

609 – praca licencjacka – Rehabilitation Education and the importance of the meaning of life and the development of ways of life alumni Youth Education Centre and the Centre for sociotherapeutic

610 – praca licencjacka – Rehabilitation of convicts serving the sentence of long-term imprisonment.

611 – praca licencjacka – Rehabilitation programs as a pillar of activity penitentiary

612 – praca licencjacka – Rehabilitational function of sport in educational system of The Salesian Youth House in Różanystok

613 – praca licencjacka – Reintegracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych w Powiecie Węgrowskim

614 – praca licencjacka – Relacje rodzinne dzieci w placówkach socjalizacyjnych

615 – praca licencjacka – Relationships in family and family patterns in relation to aggression among adolescent girls

616 – praca licencjacka – Resocjalizacja przez sport

617 – praca licencjacka – Resocjalizacja wobec osób odbywających karę długoterminowego pozbawienia wolności

618 – praca licencjacka – Resocjalizacyjna funkcja sportu w systemie wychowawczym Salezjańskiego Domu Młodzieżowego w Różanymstoku

619 – praca licencjacka – Resolving aggressive behavior at elementary school, middle school and high school

620 – praca licencjacka – Restriction of personal liberty

621 – praca licencjacka – Risky behaviors among children and youth from rural areas

622 – praca licencjacka – Rodzaj prac

623 – praca licencjacka – Rodzaje środków oddziaływania na zmianę postaw w reklamie społecznej

624 – praca licencjacka – Rodzice-zabójcy dzieci. Przypadek Jadwigi i Krzysztofa N. z Łodzi

625 – praca licencjacka – Rodzina dysfunkcyjna jako przyczyna demoralizacji dzieci i młodzieży

626 – praca licencjacka – Rodzina i rodzicielstwo w społeczeństwie (po)nowoczesnym

627 – praca licencjacka – Rodzina jako podmiot pracy socjalnej. Studium przypadku

628 – praca licencjacka – Rodzina ormiańsko-polska. Między tradycją a nowoczesnością

629 – praca licencjacka – Rodzina we współczesnym świecie a manipulacja jako problem wychowawczy

630 – praca licencjacka – Rodziny pastorskie w Polsce – życie codzienne oraz zasady funkcjonowania

631 – praca licencjacka – Rodziny zastępcze wobec mediacji w sprawach dzieci

632 – praca licencjacka – Rola duchowości i religijności w terapii i profilaktyce uzależnień

633 – praca licencjacka – Rola i zadania pedagoga szkolnego

634 – praca licencjacka – Rola kapitału społecznego w rozwoju grup samopomocowych o charakterze gospodarczym (na przykładzie badań porównawczych Banków Czasu)

635 – praca licencjacka – Rola kary i więzienia w średniowieczu

636 – praca licencjacka – Rola kuratora sądowego w procesie resocjalizacji nieletnich

637 – praca licencjacka – Rola obrońcy w postępowaniu karnym

638 – praca licencjacka – Rola pracownika socjalnego w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych

639 – praca licencjacka – Rola pracownika socjalnego w instytucjach opieki hospicyjnej-paliatywnej

640 – praca licencjacka – Rola psychologa więziennego w minimalizowaniu skutków izolacji więziennej

641 – praca licencjacka – Rola streetworkerów w przeciwdziałaniu zjawiskom dewiacyjnym na terenie miasta stołecznego Warszawy.

642 – praca licencjacka – Rola współpracy rodziców z pedagogiem przedszkolnym w przygotowaniu dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego

643 – praca licencjacka – Rola żeńskiej szkoły z internatem w procesie dorastania dziewcząt na przykładzie gimnazjum i liceum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie.

644 – praca licencjacka – Role of a social worker in institutions of the hospice-palliative care.

645 – praca licencjacka – Roma people – our neighbors, the example of ethnic minorities in Poland. Tradition and contemporary elements

646 – praca licencjacka – Romani child in polish school

647 – praca licencjacka – Romani people in Poland. The Image of Romani minority In polish media.

648 – praca licencjacka – Romowie – nasi sąsiedzi, przykład mniejszości etnicznej w Polsce. Elementy tradycji i współczesność

649 – praca licencjacka – Romowie w Polsce. Wizerunek mniejszości romskiej w polskich mediach.

650 – praca licencjacka – Rozwiązywanie problemów społecznych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w warunkach wiejskich

651 – praca licencjacka – Rozwód jako zjawisko wielowymiarowe. Zmiany w obrazie zjawiska rozwodu

652 – praca licencjacka – Ryzyko zawodowe funkcjonariuszy Służby Więziennej

653 – praca licencjacka – Sacred places, cursed places in the public spaces of Warsaw. The importance of tradition in the development of a modern-day patriotism

654 – praca licencjacka – Safety and fear of crime according to inhabitants of Grójec

655 – praca licencjacka – Samookaleczanie się więźniów jako zjawisko psychologiczne

656 – praca licencjacka – Samotność i osamotnienie wśród młodzieży gimnazjalnej

657 – praca licencjacka – Sąsiedztwo i typy relacji sąsiedzkich w dużych miastach

658 – praca licencjacka – Scena narkotykowa w Polsce – dylematy społecznej kontroli

659 – praca licencjacka – School of birth as an involvement in an institution of motherhood.

660 – praca licencjacka – Secondary victimization – the role of law enforcement, justice and media.

661 – praca licencjacka – Sects In Poland – opportunity or a threat to human functioning in society?

662 – praca licencjacka – Seksualizacja wizerunku kobiety a obraz samej siebie nastolatek na przykładzie teledysków emitowanych w stacji VIVA Polska

663 – praca licencjacka – Sekty jako zbiorowości generujące zachowania kryminogenne. Analiza wybranych ruchów religijnych

664 – praca licencjacka – Sekty w Polsce – szansa czy zagrożenie dla funkcjonowania człowieka w społeczeństwie?

665 – praca licencjacka – Selected aspects of juvenile crime.

666 – praca licencjacka – Self-empowerment programs in childcare centers – the effectiveness and theory versus the practice.

667 – praca licencjacka – Self-mutilation of prisoners as psychological phenomenon

668 – praca licencjacka – Seminarium

669 – praca licencjacka – Seminarium z profilaktyki osób z pogranicza normy, zagrożeń i patologii oraz arteterapii (2 rok zao)

670 – praca licencjacka – Seminarium z profilaktyki osób z pogranicza normy, zagrożeń i patologii oraz arteterapii (2rok)

671 – praca licencjacka – Seminarium z profilaktyki osób z pogranicza normy, zagrożeń i patologii oraz artterapii (1 rok zao)

672 – praca licencjacka – Seminarium:

673 – praca licencjacka – Serial killer profiling

674 – praca licencjacka – Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego

675 – praca licencjacka – Seryjni mordercy w Niemczech – studium przypadków na przykładzie niemieckiej i angielskiej literatury

676 – praca licencjacka – Seryjny morderca jako specyficzny rodzaj przestępcy na przykładzie badanych przypadków

677 – praca licencjacka – Sexualization of women in relation to the self-image of teenagers. The case of music videos broadcasted by VIVA Polska network

678 – praca licencjacka – Siatkówka szkic socjologiczny

679 – praca licencjacka – Singlizm choice or fashionable name alone?

680 – praca licencjacka – Singlizm wybór czy modna nazwa samotności?

681 – praca licencjacka – Skuteczność resocjalizacji według opinii młodzieży i dorosłych

682 – praca licencjacka – Skutki społeczne i wychowawcze dla dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym

683 – praca licencjacka – Social activation of senior citizens – the example of the project “Seniorzy na czasie”

684 – praca licencjacka – Social and educational outcomes for children of alcoholic parents

685 – praca licencjacka – Social approval for using corporal punishment in the process of parenting – corporal punishment as an expression of parents’ aggression towards child

686 – praca licencjacka – Social aspects of volunteering

687 – praca licencjacka – Social assistance realized in the Mariavite society in past and present

688 – praca licencjacka – Social attitudes towards self-harm among the youth

689 – praca licencjacka – Social change in selected sociological theories

690 – praca licencjacka – Social creaction of dirt and purity. Sociological analysis of the practices as an example of fast food restaurant

691 – praca licencjacka – Social determinants of professional athlete in the example of tennis player Rafael Nadal

692 – praca licencjacka – Social functioning of DDA syndrome before and during psychotherapy.

693 – praca licencjacka – Social maladjustment among so called “street children” in light of the actions of non-governmental organizations in Poland

694 – praca licencjacka – Social perception of people with Down syndrome

695 – praca licencjacka – Social phenomenon and aspects of body cult

696 – praca licencjacka – Social readaptation problems of former prisoners

697 – praca licencjacka – Social stereotype on women crime. Opinion of young people.

698 – praca licencjacka – Social support for persons addicted to alcohol, who serve prison sentences

699 – praca licencjacka – Social ties in the liquid modernity

700 – praca licencjacka – Social work in cyberspace. The case of Pomoc Duchowa Online.

701 – praca licencjacka – Social work with families with intellectual disability

702 – praca licencjacka – Social work with former prisoners

703 – praca licencjacka – Society presented in social and commercial campaigns

704 – praca licencjacka – Socio-cultural activity of prisoners. The criminology study of the Prison No 1 in Lodz.

705 – praca licencjacka – Sociological Monograph of T.Love

706 – praca licencjacka – Sociological sketch of volleyball

707 – praca licencjacka – Sociological study of recruitment processes of employees

708 – praca licencjacka – Solution Focused Brief Therapy as a method of working with the client in Social Work

709 – praca licencjacka – Solving social problems by the Social Welfare Centre in rural conditions

710 – praca licencjacka – Sołectwo fund in the Community of Stanin. Case study.

711 – praca licencjacka – Spadek liczby członków Związku Harcerstwa Polskiego w pierwszych latach XXI w. – próba wyjaśnienia przyczyn

712 – praca licencjacka – Specyfika problemów społecznych dzieci dysfunkcyjnych w Zespole Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego „Dziadka”

713 – praca licencjacka – Specyfika zawodu i obciążenia psychiczne pracy policjanta

714 – praca licencjacka – Społeczna percepcja osób z zespołem Downa

715 – praca licencjacka – Społeczne aspekty wolontariatu

716 – praca licencjacka – Społeczne funkcjonowanie osób z syndromem DDA przed i w trakcie psychoterapii

717 – praca licencjacka – Społeczne konstruowanie nieczystości i czystości. Socjologiczna analiza praktyk na przykładzie sieci restauracji typu fast food

718 – praca licencjacka – Społeczne uwarunkowania zawodu sportowca na przykładzie tenisisty Rafaela Nadala

719 – praca licencjacka – Społeczno-kulturowo-ekonomiczne problemy zmian społecznych

720 – praca licencjacka – Społeczny odbiór monitoringu wizyjnego jako środka prewencji kryminalnej

721 – praca licencjacka – Społeczny stereotyp na temat przestępczości kobiet. Opinie ludzi młodych

722 – praca licencjacka – Sponsoring na przykładzie uniwersytutek

723 – praca licencjacka – Spory wokół pojęcia ludobójstwa

724 – praca licencjacka – Sposoby radzenia sobie ze stresem osób u progu dorosłości. Badania z uwzględnieniem Inwentarza Osobowości Eysencka

725 – praca licencjacka – Sposób traktowania samobójstw i samobójców oraz jego przemiany na przestrzeni wieków

726 – praca licencjacka – Stalking as a crime- the issue of violent behavior

727 – praca licencjacka – Stalking as a social phenomenon in the opinion of students

728 – praca licencjacka – Stalking jako zjawisko społeczne w opinii studentów

729 – praca licencjacka – Starting age of compulsory school education. Analysis of the public discourse in Poland

730 – praca licencjacka – Stereotypical assessment of married couples with a large age difference between partners

731 – praca licencjacka – Stereotypowe oceny małżeństw z dużą różnicą wieku pomiędzy partnerami

732 – praca licencjacka – Stereotypy płciowe w wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym

733 – praca licencjacka – Stigmatization of people under judicial curator control. Meaning of the curator work for social readaptation

734 – praca licencjacka – Stopover PaT as an example of „Prevention and You” Program’s operations area

735 – praca licencjacka – Store brand and its client

736 – praca licencjacka – Stosunek mieszkańców województwa podlaskiego do prawa i przestępczości. Problem przestrzegania prawa i punitywności postaw społecznych

737 – praca licencjacka – Stosunek młodzieży studiującej do związków formalnych i nieformalnych

738 – praca licencjacka – Stosunek Polaków do domów pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku

739 – praca licencjacka – Stosunek Polaków do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce

740 – praca licencjacka – Stosunek pracowników korporacji do zjawiska przemocy w rodzinie

741 – praca licencjacka – Stosunek społeczeństwa rosyjskiego do migrantów w opinii respondentów

742 – praca licencjacka – Stosunki polsko – żydowskie na przykładzie dyskursu medialnego wokół filmu „Pokłosie”. Analiza socjologiczna

743 – praca licencjacka – Strategie przeciwdziałania bezrobociu młodych ludzi w Polsce i Unii Europejskiej

744 – praca licencjacka – Street children in the light of public opinion and literature – myth or a real problem?

745 – praca licencjacka – Streetwork and its new forms as an innovative method of social work address to children and young people

746 – praca licencjacka – Streetworking as a form of work with street children

747 – praca licencjacka – Streetworking as a work method with street children

748 – praca licencjacka – Streetworking i jego nowe formy jako innowacyjna metoda pracy socjalnej skierowana do dzieci

749 – praca licencjacka – Streetworking jako forma pracy z dziećmi ulicy

750 – praca licencjacka – Streetworking jako metoda pracy z dziećmi ulicy

751 – praca licencjacka – Stres i sposoby radzenia sobie ze stresem w Policji

752 – praca licencjacka – Stress and ways to cope with stress in the Police

753 – praca licencjacka – Students attitude to formal and informal relationships

754 – praca licencjacka – Students’ attitudes towards the issue of suicide

755 – praca licencjacka – Studium przypadku autorytetu sportowego w kontekście rozwoju społeczności lokalnej

756 – praca licencjacka – Studium socjologiczne procesów rekrutacyjnych pracowników

757 – praca licencjacka – Stygmatyzacja osób pod dozorem kuratora sądowego. Znaczenie pracy kuratorskiej dla readaptacji społecznej

758 – praca licencjacka – Styl życia blogerek modowych

759 – praca licencjacka – Styl życia Rastafari w Polsce

760 – praca licencjacka – Successes and failures of professional probation officers on the work of curators of the District Court in Białystok.

761 – praca licencjacka – Sukcesy i porażki kuratorów zawodowych na podstawie pracy kuratorów Sądu Rejonowego w Białymstoku

762 – praca licencjacka – Support for sexual minorities by non-government organizations. The case of „ LAMBDA ” association.

763 – praca licencjacka – Surrogate motherhood – legal and ethical problem.

764 – praca licencjacka – Swój i obcy. Kontakt kulturowy w przestrzeni miejskiej

765 – praca licencjacka – System dozoru elektronicznego w Polsce – perspektywy i wyzwania

766 – praca licencjacka – System of values of young generation. The sociological study of Polish prose authors born after 1980.

767 – praca licencjacka – System wartości młodego pokolenia

768 – praca licencjacka – System wartości młodego pokolenia. Socjologiczne studium prozy polskiej autorów urodzonych po 1980. roku

769 – praca licencjacka – Sytuacja dziecka krzywdzonego w rodzinie. Analiza akt sądowych

770 – praca licencjacka – Sytuacja osób transseksualnych na rynku pracy w Polsce

771 – praca licencjacka – Sytuacja rodzinna dzieci przebywających w schronisku dla nieletnich w kontekście ich zachowań dewiacyjnych

772 – praca licencjacka – Sytuacja rodziny dziecka z autyzmem

773 – praca licencjacka – Sytuacja życiowa i problemy współczesnych Polskich emigrantów w Holandii

774 – praca licencjacka – Sytuacja życiowa kombatantów wojennych, pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Warszawie

775 – praca licencjacka – Szanse i zagrożenia związane z oddziaływaniem telewizji na dzieci w wieku 10-12 lat

776 – praca licencjacka – Szkoła rodzenia jako interwencja w instytucję macierzyństwa

777 – praca licencjacka – szybkie

778 – praca licencjacka – Śmierć jako nieodłączny element muzyki rockowej

779 – praca licencjacka – Środki masowego przekazu a opinia studentów na temat przestępczości

780 – praca licencjacka – Środki prawne stosowane wobec sprawców przestępstw seksualnych w warunkach wolnościowych

781 – praca licencjacka – Środowisko rodzinne w genezie uzależnienia młodzieży od narkotyków

782 – praca licencjacka – Świątynia lub agora. Czy we współczesnym muzeum historycznym jest miejsce na dyskusję?

783 – praca licencjacka – Świetlica Gniazdo Nr 5 jako placówka wspierająca funkcje opiekuńczo-wychowawcze rodziny

784 – praca licencjacka – Świetlica socjoterapeutyczna jako instrument pomocy społecznej

785 – praca licencjacka – Taking drugs in Poland – the characteristic of drug use with the emphasis on the upper class.

786 – praca licencjacka – Tattoo – the history, the psychological aspects of tattooing and the change in the public perception of the phenomenon in the second half of the twentieth century

787 – praca licencjacka – Tattoos’ history and present, considering prison subculture

788 – praca licencjacka – Tatuaż – historia, psychologiczne aspekty tatuowania się oraz zmiana w społecznym postrzeganiu tego zjawiska w drugiej połowie XX wieku

789 – praca licencjacka – Tatuaż-historia i współczesność, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska w podkulturze więziennej.

790 – praca licencjacka – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 jako forma pomocy psychologiczno pedagogicznej

791 – praca licencjacka – Telltale for the process of burnout in the penitentiary branches service

792 – praca licencjacka – Temat pracy

793 – praca licencjacka – Temple or agora. Is there a place for discussion in the contemporary historical museum?

794 – praca licencjacka – Temporary work agencies as institutions regulating the labor market

795 – praca licencjacka – Teoria i praktyka stosowania systemu dozoru elektronicznego w Polsce

796 – praca licencjacka – Terapia awatarem jako narzędzie pracy w ośrodkach leczenia uzależnień

797 – praca licencjacka – Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach jako metoda pracy z klientem w pracy socjalnej

798 – praca licencjacka – The alcoholic codependency as the negative phenomenon in the family.

799 – praca licencjacka – The appearance of gambling as a challenge for the social prevention

800 – praca licencjacka – The attitude of corporate employees to violence in the family

801 – praca licencjacka – The Barrister’s role in the criminal procedure

802 – praca licencjacka – The Blue Cart Procedure as tool of preventig violence in the family

803 – praca licencjacka – The causes and conditions of homelessness

804 – praca licencjacka – The causes demoralization of youth in social perception

805 – praca licencjacka – The Changes Customary in Polish Society after the Transition.

806 – praca licencjacka – The charakteristic of polish football hooligans

807 – praca licencjacka – The chiefs Polish prisons of Stalin (1944-1956) in the memories / memoirs of political prisoners

808 – praca licencjacka – The Cinema and its Evolution as the Part of Social Space

809 – praca licencjacka – The comparison of the isolation sytuation of the concentration camp inmates and the penitentiary inmates after the transformation in Poland.

810 – praca licencjacka – The concept of white-collar criminality in Poland in the context of bid rigging

811 – praca licencjacka – The contemporary family model – the new execution of roles

812 – praca licencjacka – The counterculture – a source of New Age or a resultant of it?

813 – praca licencjacka – The crime of infanticide in public opinion

814 – praca licencjacka – The criminality and the rehabilitation of the minor girls with the example of the reformatory in Mrozy.

815 – praca licencjacka – The daily life of imprisoned women based on situations of women in Lubliniec Prison

816 – praca licencjacka – The daily life of people with schizophrenia in Residential Care Home

817 – praca licencjacka – The death penalty in Japan in years 2002-2012

818 – praca licencjacka – The death penalty in Poland: its history, the abolition and the views on death penalty restoration

819 – praca licencjacka – The decrease in the number of members of the Polish Scouting Association in the first years of the twenty-first century – an attempt to explain the reasons

820 – praca licencjacka – The determinants and manifestations of self-mutilation phenomenon

821 – praca licencjacka – The effects penitentiary work with the convict long- term. Analysis of the individual case.

822 – praca licencjacka – The end of the world in opinion of Poles

823 – praca licencjacka – The European Extreme Right to national and ethnic minorities

824 – praca licencjacka – The execution of a sentence of imprisonment for the elderly in Poland and selected countries

825 – praca licencjacka – The execution of sentences of imprisonment in Norway

826 – praca licencjacka – The familial situation of teenagers staying at juvenile shelters in the context of their deviant situation

827 – praca licencjacka – The family as a subject of social work. Case study

828 – praca licencjacka – The family situation of a child with autism

829 – praca licencjacka – The functioning Adult Children of Divorced Parents in selected social roles

830 – praca licencjacka – The functioning of the children with FAS in priest Baudoine children’s house

831 – praca licencjacka – The functioning of Youth Sociotherapy Centers ( Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii) on the example of Youth Sociotherapy Center nr 6 in Warsaw.

832 – praca licencjacka – The future of people using home stay „Patronat ” in Białystok

833 – praca licencjacka – The image of a drug addict and an example of the drug problem in Poland seen through the eyes of addiction therapists

834 – praca licencjacka – The image of criminality in media based on Amber Gold case.

835 – praca licencjacka – The Image of Football Fans in Poland

836 – praca licencjacka – The image of football supporters in the media and in the minds of people

837 – praca licencjacka – The Image of Students Migrating from Central and Eastern Europe to France

838 – praca licencjacka – The image of the human body in the media and culture on the example of the „Bravo Girl!” magazine

839 – praca licencjacka – The image of the Polish women in the polish press on the basis of the „Kobieta i Życie” and „Przyjaciółka” analysis from 1982 1983 and 1988 1989

840 – praca licencjacka – The image of women in public and private space. Metamorphosis in television programs

841 – praca licencjacka – The impact of computer games on development of children

842 – praca licencjacka – The impact of consumer culture on lifestyle and youth identity

843 – praca licencjacka – The impact of providing sexual services on a woman’s life

844 – praca licencjacka – The impact of socio-cultural factors on the formation of the modern deviation

845 – praca licencjacka – The impact of suicide and how it affects kith and kin of the deceased – case study

846 – praca licencjacka – The impact of urban space on crime prevention and residents’ feeling of safety

847 – praca licencjacka – The implementation and financing of post-penitentiary assistance in Poland

848 – praca licencjacka – The implications of social attitudes to mentally ill persons

849 – praca licencjacka – The importance of life ritualization in the functioning of families with alcohol problems

850 – praca licencjacka – The influence of family and social environment on adolescent maladjustment

851 – praca licencjacka – The influence of imprisonment on the social existence of individuals

852 – praca licencjacka – The influence of integration on protecting factors and risk factors in behaviours of secondary school young people.

853 – praca licencjacka – The influence of the family on social maladjustment of young people in middle school

854 – praca licencjacka – The institutional model of the functioning of socio-cultural life in the municipality of Chocz

855 – praca licencjacka – The isolative function of penalty from the perspective of non-detention settings.

856 – praca licencjacka – The japanese mafia- Yakuza: her forming, activity and role in the japanese socjety

857 – praca licencjacka – The juveniles and their system of values

858 – praca licencjacka – The knowledge and opinions of secondary school students towards the notion of adolescent parenthood

859 – praca licencjacka – The level of self- esteem of fosterlings’ orphanages with educational difficulties in the case of educational care center in Warsaw

860 – praca licencjacka – The level of vocational training care institution – educational to work in such establishments

861 – praca licencjacka – The life of people who grew up in children’s homes

862 – praca licencjacka – The life situation and problems of contemporary Polish emigrants in the Netherlands

863 – praca licencjacka – The meaning of siblings during childhood and adulthood

864 – praca licencjacka – The methods of coping with stress for people on the threshold of adulthood. Studies including the Eysenck’s Personality Inventory.

865 – praca licencjacka – The most dangerous German criminals – based on German and English literature

866 – praca licencjacka – The motivations of young people to study Social Prevention and Rehabilitation and Social Work

867 – praca licencjacka – The new conception of animal welfare in green criminology – controversies surrounding religious slaughter

868 – praca licencjacka – The occupational risk of prison officers

869 – praca licencjacka – The offence of alimony evasion – criminological analysis of the phenomenon

870 – praca licencjacka – The organization of searching for missing people. Scrutiny of the procedures used in Poland by the Police, ITAKA Foundation, private investigators and clairvoyants.

871 – praca licencjacka – The peer agression at a selected junior high school in Sochaczew district

872 – praca licencjacka – The peer group, its system of control and functioning

873 – praca licencjacka – The perception of the norm of veracity by junior high school youth in the context of postmodern values

874 – praca licencjacka – The Phenomenon of Aggression in Young School Children Based on the Research Conducted in a Primary School in Feliksów

875 – praca licencjacka – The phenomenon of alcohol consumption among students

876 – praca licencjacka – The phenomenon of contemporary hitchhiking as a part of an alternative lifestyle

877 – praca licencjacka – The phenomenon of drug use among young people in small city in Pomorze

878 – praca licencjacka – The phenomenon of euroorphanhood in contemporary Poland

879 – praca licencjacka – The phenomenon of migration in Poland and Ukraine and social, educational and psychological consequences for the child from perspective of the child at the age of 14-16 years.

880 – praca licencjacka – The phenomenon of paedophilia: a sociological analysis

881 – praca licencjacka – The phenomenon of sponsoring among collegians

882 – praca licencjacka – The phenomenon of the drug addiction among secondary school students

883 – praca licencjacka – The phenomenon of vulgar language school students. Expressions, functions, conditions.

884 – praca licencjacka – The picture of family in terms of co- dependency person.

885 – praca licencjacka – The Point of view of the drug addicred person and his family.

886 – praca licencjacka – The presentation of victim in the popculture on the basis of series of Batman Comics

887 – praca licencjacka – The problems of family life of people affected by the syndrome DDA

888 – praca licencjacka – The procedure of Niebieskie Karty on the example of Centrum Pomocy Społecznej of Śródmieście District in Warsaw

889 – praca licencjacka – The proceedings in juvenile cases.

890 – praca licencjacka – The profession of an executioner in Poland in the 20th Century.

891 – praca licencjacka – The prostitution as a phenomenon and a social problem in Poland in the years 1918-1939 on the example of Warsaw.

892 – praca licencjacka – The readapation process of former prisoners

893 – praca licencjacka – The representations of woman in visual culture of Polish socialist realism

894 – praca licencjacka – The right of prisoners to read in Polish prisons as the implementation of human rights and a way of resocialization

895 – praca licencjacka – The Right to the City

896 – praca licencjacka – The robberies and burglaries commited by juvenile boys at the area of Warsaw Mokotów (in 2008 – 2012)

897 – praca licencjacka – The role and responsibilities of the School Counselor

898 – praca licencjacka – The role of a probation officer in the process of juvenile resocialization

899 – praca licencjacka – The role of cooperation parents with guidance counsellor in preparing for schooling

900 – praca licencjacka – The role of female boarding school in the process of growing girls. An example of middle school and high school of the Congragation of the Sisters of the Immaculate Conception in Szymanów.

901 – praca licencjacka – The role of punishment and prison in the Middle Ages

902 – praca licencjacka – The role of social capital in the development of self-help groups of an economic nature (for example, comparative studies Time Banks)

903 – praca licencjacka – The role of social worker in a residential institution for the somatic patients

904 – praca licencjacka – The role of street workers in the prevention of deviant phenomena in the city of Warsaw

905 – praca dyplomowa – The role of the prison psychologist in minimizing the effects of isolation in prison

906 – praca dyplomowa – The scope and contents of physical education during the execution of sentence of imprisonment.

907 – praca dyplomowa – The sect as a communities who generate criminalize behaviours. The analysis of selected religious movements.

908 – praca dyplomowa – The sense of acceptance of the physically and mentally disabled students in a school for children with special educational needs

909 – praca dyplomowa – The situation of transgender people in the labor market in Poland.

910 – praca dyplomowa – The Specificity of social problems of dysfunctional children in Zespol Ognisk Wychowawczych K. Lisieckiego „Dziadka

911 – praca dyplomowa – The style of life of fashion bloggers

912 – praca dyplomowa – The use of firearms by the Police in Poland

913 – praca dyplomowa – The use of tourism in social rehabilitation of socially maladjusted children and youth

914 – praca dyplomowa – The views and opinions of the public on domestic violence against women.

915 – praca dyplomowa – The way of treating suicides and people commiting suicides and its transformations within centuries

916 – praca dyplomowa – The Welfare System in the United Kingdom from the Perspective of Emigrant Polish Mothers

917 – praca dyplomowa – Thearpeutic effects at penal institutions with jailed addicted to drugs

918 – praca dyplomowa – Theoretical approaches to criminal careers in contemporary Anglo-Saxon criminology

919 – praca dyplomowa – Theory and practice of applying the electronic monitoring curfew system in Poland

920 – praca dyplomowa – Threats at work in the police units on the example Police Command in Radom.

921 – praca dyplomowa – Tolerance for homosexually oriented persons

922 – praca dyplomowa – Tolerance in accordance with risky behavior of young people of gymnasium.

923 – praca dyplomowa – Tolerancja wobec osób zorientowanych homoseksualnie

924 – praca dyplomowa – Tolerancja wobec zachowań ryzykownych młodzieży gimnazjalnej

925 – praca dyplomowa – Toni Morrison’s Beloved: a study of intersubjectivity

926 – praca dyplomowa – Tożsamość, męskość, męska dominacja, socjalizacja, typy męskości, przemiany męskości, feminizacja, mass media, modele męskości

927 – praca dyplomowa – Trade Unions –necessary or unwanted defender of employees’ rights

928 – praca dyplomowa – Transferring long-term prisoners between prisons on the example of the Regional Inspectorate of Prison Service in Warsaw

929 – praca dyplomowa – Transformations of masculine identity in contemporary culture on example of changing the image of a man in a “Playboy” magazine at the turn of the 20th and 21st century

930 – praca dyplomowa – Transformations of values In the multigenerational family. Analysis of the relationship of mother and daughter. Case study.

931 – praca dyplomowa – Transseksualizm w ujęciu kulturowym, religijnym, prawnym, medycznym oraz społecznym w oparciu o studium przypadku.

932 – praca dyplomowa – Transsexualism in terms of cultural, religious, legal, medical, and social based on case study of people undergoing gender reassignment

933 – praca dyplomowa – Troubled youth. How the press discourse is being constructed

934 – praca dyplomowa – Trudna młodzież. Konstruowanie dyskursu prasowego

935 – praca dyplomowa – Trudności wychowawcze młodzieży gimnazjalnej z terenu wiejskiego

936 – praca dyplomowa – Trust. An image of politicians in the eyes of Internet users

937 – praca dyplomowa – Typ dyplomu:

938 – praca dyplomowa – Types of impact on changing attitudes in social advertising

939 – praca dyplomowa – Types of neighborly relations in big cities

940 – praca dyplomowa – University Business Incubators – polish example of social innovation

941 – praca dyplomowa – Unlawful conduct of people diagnosed with a mental insanity

942 – praca dyplomowa – Uporczywe nękanie, jako przestępstwo – problematyka zachowań przemocowych

943 – praca dyplomowa – Uwarunkowania funkcjonowania i efektywność programów profilaktyczno-zapobiegawczych narkomanii w Polsce

944 – praca dyplomowa – Uwarunkowania i przejawy zjawiska samouszkodzeń ciała

945 – praca dyplomowa – Uwarunkowania uzależnień narkotykowych u osób leczonych w oddziałach psychiatrycznych

946 – praca dyplomowa – Uzależnienia w świadomości młodzieży gimnazjalnej Gminy Kazimierz Biskupi na przykładzie alkoholizmu

947 – praca dyplomowa – Uzależnienia, dewiacje społeczne i ich społeczna kontrola

948 – praca dyplomowa – Uzależnienie od alkoholu osób z niepełnosprawnością fizyczną po wypadkach komunikacyjnych

949 – praca dyplomowa – Uzależnienie od drugiego człowieka – przejawy, następstwa i zapobieganie

950 – praca dyplomowa – Uzależnienie od narkotyków z perspektywy osoby uzależnionej i jej rodziny

951 – praca dyplomowa – Użycie broni palnej przez Policję w Polsce

952 – praca dyplomowa – Value system of the young generation

953 – praca dyplomowa – Verbal and non-verbal in the activities of political marketing

954 – praca dyplomowa – Victim of crime – hurt or accomplice? Problems of victims of violence

955 – praca dyplomowa – Victims of murderers

956 – praca dyplomowa – Violence against woman in Poland. Image phenomena in the opinion of Warsaw Universities students.

957 – praca dyplomowa – Violence against women in the opinion of students

958 – praca dyplomowa – Volunteering – a sociological analysis

959 – praca dyplomowa – Volunteering in Social Welfare Centres

960 – praca dyplomowa – W jaki sposób i z jakim skutkiem samobójstwo oddziałuje na bliskich zmarłego – studium przypadku

961 – praca dyplomowa – Walory i problemy wychowawcze w szkołach katolickich na przykładzie Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie i jego absolwentów

962 – praca dyplomowa – War on drugs-it’s genesis, consequences and impact on the modern society based on the example of Colombia,Mexico and Afghanistan

963 – praca dyplomowa – Warszawskie Słoiki jako nowe zjawisko społeczne. Wyjaśnienie problemu na podstawie analizy treści przekazów medialnych oraz przeprowadzonych badań społecznych

964 – praca dyplomowa – Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary pozbawienia wolności

965 – praca dyplomowa – Ways social services can assist families with alcohol abuse problem

966 – praca dyplomowa – Western interventions in defence of human rights in Muslim countries

967 – praca dyplomowa – Wiedza i opinie gimnazjalistów wobec problemu młodocianego rodzicielstwa

968 – praca dyplomowa – Wiek rozpoczęcia obowiązkowej edukacji szkolnej. Analiza dyskursu publicznego w Polsce

969 – praca dyplomowa – Wielokulturowi imigranci w społecznym krajobrazie aglomeracji warszawskiej

970 – praca dyplomowa – Wielokulturowość w polskim więzieniu. Na podstawie badania w Areszcie Śledczym w Białymstoku

971 – praca dyplomowa – Więzi rodzinne i wzory przekazywane w rodzinie a agresja wśród dziewcząt

972 – praca dyplomowa – Więzi rodzinne w warunkach izolacji z punktu widzenia byłych więźniów

973 – praca dyplomowa – Więzi społeczne w płynnej nowoczesności

974 – praca dyplomowa – Więzienie – instytucja, między resocjalizacją, a demoralizacją

975 – praca dyplomowa – Więzienna kultura artystyczna w oparciu o więzienny Klub Literacki „Bartnicka 10” działający przy Zakładzie Karnym we Włocławku

976 – praca dyplomowa – Wiktymizacja wtórna w Polsce – rola organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i mediów

977 – praca dyplomowa – Wirtualny świat nastolatków –znaczenie gier komputerowych

978 – praca dyplomowa – Wizerunek ciała ludzkiego w mediach i kulturze na przykładzie czasopisma „Bravo Girl!”

979 – praca dyplomowa – Wizerunek kibiców piłki nożnej w Polsce

980 – praca dyplomowa – Wizerunek kobiet w przestrzeni publicznej i prywatnej. Metamorfozy w programach telewizyjnych

981 – praca dyplomowa – Wizerunek kobiety w kulturze wizualnej polskiego socrealizmu

982 – praca dyplomowa – Wizerunek mężczyzny w prasie kobiecej, na przykładzie fotografii w Cosmopolitan i Przyjaciółce

983 – praca dyplomowa – Wizerunek portalu społecznościowego Facebook w polskiej prasie

984 – praca dyplomowa – Wizerunek służby cywilnej jako pracodawcy – analiza działań employer branding wybranych urzędów administracji rządowej

985 – praca dyplomowa – Wizerunek studentów migrujących z Europy Środkowo-Wschodniej do Francji

986 – praca dyplomowa – Wojna z narkotykami – jej geneza, konsekwencje i wpływ na współczesne społeczeństwo na przykładzie Kolumbii, Meksyku i Afganistanu

987 – praca dyplomowa – Wolontariat – analiza socjologiczna

988 – praca dyplomowa – Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej

989 – praca dyplomowa – Woman as a public officer in the Polish penitentiary system.

990 – praca dyplomowa – Woman in the family and outside the family. Generational changes

991 – praca dyplomowa – Women as perpetrators of homicide

992 – praca dyplomowa – Women generations X and Y – differences and similarities

993 – praca dyplomowa – Women in media

994 – praca dyplomowa – Women prostitution. Picture the phenomenon in the selected media coverage

995 – praca dyplomowa – Women’s level of knowledge about the effects of drugs during pregnancy on child development

996 – praca dyplomowa – Wonderfull hands faithfull tradition – portrait Lowicz folk artists.

997 – praca dyplomowa – Woodstock Festival Poland in context of conception of play and games

998 – praca dyplomowa – Working methods of a probation oficer.

999 – praca dyplomowa – Wpływ celebrytów na życiowe wybory, style życia oraz wyznawane wartości młodzieży

1000 – praca dyplomowa – Wpływ czynników społeczno-kulturowych na kształtowanie się współczesnej dewiacji

1001 – praca dyplomowa – Wpływ doświadczenia przemocy w rodzinie w okresie dzieciństwa na funkcjonowanie osoby w życiu dorosłym

1002 – praca dyplomowa – Wpływ edukacji integracyjnej na czynniki chroniące i czynniki ryzyka w zachowaniach młodzieży gimnazjalnej

1003 – praca dyplomowa – Wpływ gier komputerowych na rozwój dzieci

1004 – praca dyplomowa – Wpływ Internetu na prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży

1005 – praca dyplomowa – Wpływ izolacji więziennej na społeczną egzystencję jednostek

1006 – praca dyplomowa – Wpływ kultury konsumpcyjnej na styl życia i tożsamość współczesnej młodzieży

1007 – praca dyplomowa – Wpływ mediów na agresję u młodzieży – w poszukiwaniu udowodnionych zależności

1008 – praca dyplomowa – Wpływ oglądanych programów telewizyjnych na przeżywany lęk u dzieci

1009 – praca dyplomowa – Wpływ projektu „Poczytaj Mi” na relacje osadzonych rodziców z ich dziećmi.

1010 – praca dyplomowa – Wpływ przestrzeni miejskiej na zapobieganie przestępczości i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców

1011 – praca dyplomowa – Wpływ religijnego wychowania a postawy przejawiane w życiu dorosłym – na przykładzie Świadków Jehowy

1012 – praca dyplomowa – Wpływ rodziny i środowiska na nieprzystosowanie społeczne młodzieży

1013 – praca dyplomowa – Wpływ rodziny na niedostosowanie społeczne młodzieży w wieku gimnazjalnym

1014 – praca dyplomowa – Wpływ syndromu DDA na funkcjonowanie w dorosłym życiu

1015 – praca dyplomowa – Wpływ środków masowego przekazu na sposób postrzegania i kształtowanie postaw społecznych wobec przestępczości

1016 – praca dyplomowa – Wpływ świadczenia usług seksualnych na życie kobiety

1017 – praca dyplomowa – Wrongful convictions

1018 – praca dyplomowa – Wsparcie dla mniejszosci seksualnych świadczone przez organizacje pozarządowe. Przykład Stowarzyszenia „Lambda”

1019 – praca dyplomowa – Wsparcie społeczne u osób uzależnionych od alkoholu, odbywających karę pozbawienia wolności

1020 – praca dyplomowa – Współczesna polityka kryminalna wobec osób prowadzących pojazdy mechaniczne pod wpływem alkoholu i środków odurzających w Polsce

1021 – praca dyplomowa – Współczesne migracje wewnętrzne Więzi ze środowiskiem rodzinnym i społecznym

1022 – praca dyplomowa – Współczesne niewolnictwo – problem naszych czasów

1023 – praca dyplomowa – Współczesny menadżer

1024 – praca dyplomowa – Współczesny obraz starości w reklamie telewizyjnej/internetowej

1025 – praca dyplomowa – Współczesny portret ojca

1026 – praca dyplomowa – Współczesny wymiar prostytucji w Polsce

1027 – praca dyplomowa – Współpraca funkcjonariuszy Policji z Organami Samorządu Terytorialnego w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w Grodzisku Mazowieckim

1028 – praca dyplomowa – Współpraca ośrodków pomocy społecznej i zakładów karnych w społecznej readaptacji osób opuszczających zakład karny na przykładzie miasta Łowicz

1029 – praca dyplomowa – Współsprawcy – przestępcy czy ofiary? Studium przypadkowo dobranych osób, które wzięły udział w popełnianiu przestępstwa

1030 – praca dyplomowa – Współuzależnienie a skuteczna forma pomocy w Al-Anon

1031 – praca dyplomowa – Współuzależnienie alkoholowe jako negatywne zjawisko w rodzinie

1032 – praca dyplomowa – Wybrane aspekty przestępczości nieletnich

1033 – praca dyplomowa – Wychowanie resocjalizacyjne a znaczenie sensu życia i kształtowania dróg życiowych wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i Ośrodka Socjoterapeutycznego

1034 – praca dyplomowa – Wykonanie i finansowanie pomocy postpenitencjarnej w Polsce

1035 – praca dyplomowa – Wykonanie kary pozbawienia wolności wobec osób starszych w Polsce i wybranych państwach

1036 – praca dyplomowa – Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Norwegii

1037 – praca dyplomowa – Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec osób w podeszłym wieku

1038 – praca dyplomowa – Wykorzystywanie turystyki w wychowaniu resocjalizacyjnym dzieci i młodzieży nieprzystosowanych społecznie

1039 – praca dyplomowa – WYSZUKIWANIE

1040 – praca dyplomowa – Wzorce płciowe w kreskówkach. Analiza porównawcza na wybranych przykładach.

1041 – praca dyplomowa – Wzory życia społecznego

1042 – praca dyplomowa – Young adult murderers.

1043 – praca dyplomowa – Young adult offenders – criminality and punishment

1044 – praca dyplomowa – Youth Centre Gniazdo No. 5 as a institution supporting care and education functions of the family

1045 – praca dyplomowa – Youth day support center as an instrument of social welfare

1046 – praca dyplomowa – zaawansowane

1047 – praca dyplomowa – Zabójstwo honorowe – definicja i zarys problemu

1048 – praca dyplomowa – Zabójstwo na zlecenie – współczesna kariera kryminalna płatnego sprawcy czynu zabronionego

1049 – praca dyplomowa – Zabójstwo pod wpływem silnego wzburzenia

1050 – praca dyplomowa – Zaburzenia psychiczne a czyn przestępczy

1051 – praca dyplomowa – Zachowania agresywne kierowców w ruchu drogowym

1052 – praca dyplomowa – Zachowania dewiacyjne młodzieży w świetle badań self-report

1053 – praca dyplomowa – Zachowania niezgodne z prawem, osób ze stwierdzoną niepoczytalnością

1054 – praca dyplomowa – Zachowania ryzykowne wśród dzieci i młodzieży wiejskiej

1055 – praca dyplomowa – Zadania Policji w zakresie zapobiegania oraz zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich

1056 – praca dyplomowa – Zagrożenia w pracy w jednostkach policji na przykładzie Komendy Miejskiej Policji w Radomiu

1057 – praca dyplomowa – Zakres i treści kultury fizycznej podczas wykonywania kary pozbawienia wolności

1058 – praca dyplomowa – Zakupoholizm jako współczesne uzależnienie

1059 – praca dyplomowa – Zapobieganie przestępczości

1060 – praca dyplomowa – Zaufanie. Obraz polityków w oczach internautów

1061 – praca dyplomowa – Zawodowe rodziny zastępcze jako forma opieki dla dzieci pozbawionych rodziny biologicznej

1062 – praca dyplomowa – Zawód kata w Polsce w XX wieku

1063 – praca dyplomowa – Zażywanie marihuany i haszyszu przez studentów – przyczyny, skutki i skala zjawiska

1064 – praca dyplomowa – Zażywanie narkotyków w Polsce – opis zjawiska ze szczególnym uwzględnieniem wyższych klas społecznych

1065 – praca dyplomowa – Zażywanie narkotyków wśród studentów warszawskich uczelni wyższych

1066 – praca dyplomowa – Zdrowie – utopia czy osiągalny cel?

1067 – praca dyplomowa – Zespół Ognisk Wychowawczych im. K. Lisickiego „Dziadka” in Warsaw – Ognisko Grochów monograph

1068 – praca dyplomowa – Zespół Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Warszawie – monografia Ogniska Grochów

1069 – praca dyplomowa – Ziołolecznictwo i kosmetyki naturalne jako sprzeciw medykalizacji zdrowia.

1070 – praca dyplomowa – Zjawiska drobnego przemytu wyrobów tytoniowych do Polski z Białorusi

1071 – praca dyplomowa – Zjawisko agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym na podstawie badań przeprowadzonych w Szkole Podstawowej w Feliksowie

1072 – praca dyplomowa – Zjawisko eurosieroctwa we współczesnej Polsce

1073 – praca dyplomowa – Zjawisko hazardu jako wyzwanie dla profilaktyki społecznej

1074 – praca dyplomowa – Zjawisko kohabitacji w warunkach polskich w kontekście nauczania Kościoła Katolickiego

1075 – praca dyplomowa – Zjawisko migracji zarobkowej w Polsce i na Ukrainie oraz społeczne, edukacyjne i psychologiczne skutki dla dziecka z perspektywy samego dziecka w wieku 14-16 lat

1076 – praca dyplomowa – Zjawisko narkomanii i obraz współczesnego narkomana widziane oczami terapeutów uzależnień

1077 – praca dyplomowa – Zjawisko narkomanii wśród młodzieży gimnazjalnej

1078 – praca dyplomowa – Zjawisko powszechności spożywania substancji psychoaktywnych wśród tancerzy zawodowych oraz amatorów

1079 – praca dyplomowa – Zjawisko przestępczości wśród nieletnich zamieszkałych na osiedlach strzeżonych na przykładzie dzielnicy m. st. Warszawy Białołęka

1080 – praca dyplomowa – Zjawisko seryjnych morderców w Stanach Zjednoczonych Ameryki na przełomie lat 1970-2000

1081 – praca dyplomowa – Zjawisko spożycia alkoholu wśród studentów

1082 – praca dyplomowa – Zjawisko używania narkotyków przez młodych ludzi w małej miejscowości na Pomorzu

1083 – praca dyplomowa – Zjawisko używania nielegalnych substancji psychoaktywnych na festiwalach i koncertach muzycznych

1084 – praca dyplomowa – Zjawisko współczesnego autostopu jako element alternatywnego stylu życia

1085 – praca dyplomowa – Zjawisko wulgaryzmów językowych gimnazjalistów. Przejawy, funkcje, uwarunkowania

1086 – praca dyplomowa – Zmiana społeczna w wybranych teoriach socjologicznych.

1087 – praca dyplomowa – Zmiany obyczajowe w społeczeństwie polskim po transformacji

1088 – praca dyplomowa – Zmiany w procesie usamodzielnienia z systemu pieczy zastępczej w latach 2004 – 2015 – analiza w oparciu o badania na temat doświadczeń usamodzielniających się wychowanków.

1089 – praca dyplomowa – Zmiany w systemie edukacji w obliczu trudnej sytuacji na rynku pracy

1090 – praca dyplomowa – Znaczenie rodzeństwa w okresie dzieciństwa i dorosłości

1091 – praca dyplomowa – Znaczenie rytualizacji życia w funkcjonowaniu rodziny z problemem alkoholowym

1092 – praca dyplomowa – Zniesławienie i zniewaga w orzecznictwie sądowym

1093 – praca dyplomowa – Związki zawodowe – pożądany czy niepotrzebny obrońca praw pracowniczych?

1094 – praca dyplomowa – Żebractwo z wyboru na przykładzie grajków ulicznych

1095 – praca dyplomowa – Życie codzienne kobiet pozbawionych wolności na przykładzie Zakładu Karnego w Lublińcu

1096 – praca dyplomowa – Życie codzienne osób cierpiących na schizofrenię na podstawie Domu Pomocy Społecznej